കൂട്ടുകാരന്‍റെ വീട്ടിലെ സുഖം

Posted on

ഞാൻ ഗഫിൽ വന്ന് 3 വർഷമായി നല്ലെരു കബനിയിൽ സിവിൽ എജിയറാണു സയ്റ്റിൽ ആണു വർക്ക്‌. കൂട്ടുകാർ എല്ലാം ഫാമലിയാണു താമസിക്കുന്നത്‌ ഞാൻ കബനി ഫ്ലാറ്റിലാണു മറ്റു ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ഫാമലിയുണ്ട്‌ ആഴ്ചകളിൽ കൂടാരുണ്ട്‌ ഞാൻ ചെറുതായി അടിക്കുമെങ്കിലും ഓവറാക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട്‌. നല്ലപിള്ളയാണു എല്ലാവരും ആയി നല്ല കൂട്ടാണു അതുകൊൻണ്ട്‌ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റിലും എനിക്ക്‌ കയറാം.

ഒപ്പം വർക്ക്‌ ചെയുന്ന ജിബിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പലപ്പൊഴും പോകാറുണ്ട്‌ അവിടെയാകും മിക്കപ്പൊഴും കൂടുക. അവന്റെ ഭാര്യ നല്ല ചരക്കാണു അടുത്തുള്ള മണി എക്ചെച്ചിൽ ആണു വർക്ക്‌ ഒരു മോളുണ്ട്‌ ഒന്നിൽ ആണു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാൽ മകളും ആയി നല്ല കൂട്ടാണു ചിലപ്പൊൾ മകൾ എന്റെ റൂമിൽ വരാറുണ്ട്‌ താഴത്തെനിലയാണു എന്റെ ഫ്ലാറ്റ്‌.

പെട്ടെന്ന് ഒരുദിവസം അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വരണമെന്ന് പൊയപ്പ്പൊൾ അവന്റെ അമ്മക്ക്‌ സുഖമില്ല അതുകാരണം നാട്ടിൽ പൊകണം മൊളുടെ ക്ലാസ്‌ കളയണം ഒപ്പ്ം ഭാര്യയുടെ ജോലിയും ടികറ്റാണെങ്കിൽ കൂടുതലും അവൻ പറഞ്ഞു 7 ദിവസത്തിനു ഞാൻ പൊവുകയാ അവരെ കെണ്ടുപൊകുന്നില്ല നീ ദിവസവും ഒന്ന് വന്ന് അനെഷിക്കണം ഞാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു വിരസത എന്തുപറഞ്ഞു അവിടെ ചെല്ലും 2 ദിവസം ഫൊൺചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ ചെദിച്ചു മൊളും ഫോണിലൂടെ അനെഷണമായി ചെച്ചി എന്നൊട്‌ ചൊദിച്ചു എന്റെ വരാത്തെന്നു പലതും പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു

ആ വ്യാഴ്ച്ച ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ക്ലീനിങ്ങാണു അതു കഴിഞ്ഞു അങ്ങൊട്ട്‌ വരാം എന്നു ചെച്ചിയോട്‌ പറഞ്ഞിരുന്നു വാതിൽ ചെറുതായി തുറന്ന് അടിച്ച്‌ വാരുകയാരിരുന്നു ബർമ്മൂഡയും ഇട്ട്‌ നല്ല ആഘൊഷത്തിൽ പെട്ടന്നാണു ഡൊർ തുന്നത്‌ ചേച്ചിയും കുട്ടിയും വന്നത്‌ എന്താടാ നീ അവിടെക്ക്‌ വരാത്തെ അവിടെ ഇരുന്ന് ബേറായി മോളും വാശിപിടിക്കുന്നു ഇവിടെക്ക്‌ വരാൻ അതാ ഞാൻ വന്നെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്തെങ്കിലും ഡ്രെസിന്റെ കാര്യം മറന്നു കുളിക്കാനായി ജെട്ടി മാറ്റി

ബെർമൂടെ മാത്രം ആണു ഉൻണ്ടായിരുന്നത്‌ ബനിയൻ എടുത്ത്‌ ഇടാൻ നോകാരുന്നു അപ്പൊൾ മോൾ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഒറ്റ വലി എന്റെ 6″ നായകൻ പുറത്തെക്ക്‌ ചെച്ചി അത്‌ ഒന്ന് നോക്കി പുഞ്ഞിരിച്ചു ഞാൻ ആകെ ചമ്മി ഒപ്പം ഒരു കമൻണ്ടു കാണുന്ന പൊലെയല്ലാ ആളെരു വീരനാണെന്ന് പിന്നെ വീട്ട്‌ വിഷെശങ്ങൽ ചേദിച്ചു നേരം പൊയി

മോൾ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചി പറഞ്ഞത്‌ ഭക്ഷണം കെടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ റൂമിലെക്ക്‌ പൊകാം കഴിച്ചിട്ട്‌ വരാം എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ലിഫ്റ്റിൽ മകളെയും ഞാൻ എടുത്ത്‌ ചേച്ചിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തി മകളെ കയ്മാറുബെൾ ചേച്ചിയുടെ വലിയ മുലകളിൽ നന്നായി ഒന്ന് അമർന്നു ചേച്ചി ഒന്നും കൂടി അടുത്ത്‌ നിന്നപൊലെ തൊന്നി മകൾക്ക്‌ ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി അടുക്കളയിലെക്ക്‌ പൊയി ഞാൻ ടിവി നൊക്കി ഇരുന്നു മകളെ വിളിച്ച്‌ ഉറക്കത്തിലും ചെച്ചി കൊടുക്കുന്നത്‌ ഞാൻ നോക്കീരിക്കയായിരുന്നു അപ്പൊഴാണു ശരിക്കും ചേച്ചിയുടെ മുലകൾ കാണുന്നത്‌ ആ വലിയ മുലകളിൽ എന്റെ നോട്ടം അതിൽ ഒന്ന് ചപ്പികുടികാൻ ആഹാ എന്തെരു രസം കബിനൊവലിലെ പൊലെ പെട്ടെന്ന് ചേച്ചിയുടെ നോട്ടം എന്റെ മെലെക്കായി

പെട്ടെന്ന് കണ്ണുവലിചെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക്‌ മനസിലായി ഒപ്പം എന്റെ നായകൻ ബർമ്മൂഡയിൽ വലുതാവുകയും ചെയ്തു അത്‌ മറക്കാൻ നേക്കിയെങ്കിലും പറ്റിയില്ല. കുട്ടിക്ക്‌ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത്‌ കിടത്തി ചേച്ചിവന്നപ്പൊൾ മാക്സിയിൽ ആ മുലകൾ പുറത്തെക്ക്‌ കുന്നുകൾ പോലെ തുറിച്ച്‌ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊഴാണു മനസിലായത് അടിയിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക്‌ ഭക്ഷണം വിളബി എന്റെ കല്ല്യാണക്കാര്യം ചേദിച്ച്‌ നല്ലെരു ആലെചന നൊക്കാമെന്ന് വാക്കും തന്നും തിരിച്ച്‌ വരാൻ നൊക്കുബേൾ മേൾക്‌ ചെറിയ ചൂട് ചേച്ചിക്ക്‌ പെടിയായി ‌ ഇന്ന് നീ ഇവിടെ നിൽക്കാമെയെന്ന്നു ചോദിച്ചു നാളെ വെള്ളിയായ്ചയല്ലെ ഞാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു സൊഫയിൽ കിടന്നു കുറച്ച കഴിഞ്ഞു മോളുടെ പനി ചോദിക്കാൻ പൊയപ്പൊൾ 2 ആളും നല്ല ഒരക്കം ചേച്ചിയെ വിളിച്ചു കളിയാക്കി തുണി നനച്ച പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ്‌ ഞാൻ സേഫയിൽ വന്നു കിടന്നു

കുറച്ചകഴിഞ്ഞ്‌ നല്ലെരു സൊപ്നം പൊലെ തൊന്നി പൊട്ടെന്ന് കണ്ണുതുറന്നപ്പൊൾ എന്റെ സാധനം ചേച്ചിയുടെ കയിൽ ചെച്ചിപ്പെട്ടെന്ന് മാറാൻ നോക്കിയപ്പൊൾ ഞാൻ കയ്‌ പിട്ച്ചു ഞാൻ എഴുന്നെറ്റ് ആ വലിയമുലകളിൽ പിടിച്ച്‌ കശക്കി പാലുവറ്റിയ ആമുലകൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നപൊലെ

ഞാൻ ചെച്ചിയുടെ നെയ്റ്റി വലിച്ചുകീറി ഒരു അപ്സ്‌രസിനെ പൊലെ തൊന്നി ജീവിതത്തിൽ പലപ്പൊഴും മുലപിടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുൻപിൽ കിട്ടിയ ചെച്ചിയെ കിട്ടിയപ്പൊൾ

പരിസരം മറന്നു എനിക്ക്‌ എല്ലാം നൽകാൻ ഒരുങ്ങിനിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ചാടിപ്പിടിച്ച്‌ തുളുബുന്ന ആ മുലകളിലെ വലിയ കണ്ണികൾ ഞെരടി വലുതാക്കി ചപ്പികുടിക്കുബേൾ കിട്ടുന്ന സുഖം ഒന്ന് വെറെ തന്നെ കുറെ നെരം ചപ്പിയപ്പൊൾ ചെച്ചി ചിരിച്ച്‌ പറഞ്ഞതു എന്റെ ഇത്‌ മാത്രം മതിയൊന്നു അപ്പൊഴാണു ഓർത്തത്‌ ആ സൊർഗ്ഗകവാടം എന്നെ വിളിക്കുന്നത്‌ നാവുമായി മുലകൾക്കിടയിലൂടെ ആ പൊക്കിൽ കുഴിയും ഇളക്കി നാവ്‌ താഴെക്ക്‌ പൊയപ്പൊൾ ആ ചെറിയ വെളിച്ചത്തിൽ സൊർണ്ണനൂലുകൾ വച്ചപൊലെ ആ മദനകവാടം തുറന്നു അവിടെയുള്ള ചെറിയ കുറ്റിരോമങ്ങളിൽ പുറത്തെക്ക്‌ നൊക്കിനിൽക്കുന്ന കന്ത്‌ എന്റെ നാവിനാൽ പുളകിതമായി പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ വിരളിലക്കി അതിനു

ചുറ്റും ഇളക്കി അവളെ സുഖിപ്പിച്ചു ഒരു കയ്‌ മുലക്കണ്ണിലും മറെ വിരൽ കൊണ്ട്‌ മദനക പൂറ്റിൽ ക‌ളിച് ആ കൊച്ചുകള്ളിയുടെ പാൽ ചുരത്താൻ നൊക്കി നന്നായി പാൽ വരുവാൻ നൊക്കുബേഴാണു നാവുമായി ഞാൻ ആ സുന്തരി കന്തിനെ ചപ്പാൻ നൊക്കിയത്‌ നല്ല രസം അതിനെ ഞാൻ നാവുകൊണ്ട്‌ ചപ്പിയും വലച്ച്‌ ചെച്ചിയെ സുഖിപ്പിച്ചു ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ആകെ ചെച്ചി നിർത്താതെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ കെട്ടില്ല

എന്നെ കൂടുതൽ കയ്‌ വച്ച്‌ മുഖം അതിലെക്ക്‌ അടുപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ പൂർ പാൽചുരത്തി എന്റെ വായിലെക്ക്‌ അപ്പൊ ചെച്ചി എന്നെ 69 ആക്കി എന്റെ കുണ്ണ മുഴുവനായും വായിലെക്ക്‌ കയറ്റി വലിച്ചൂബികൊണ്ടിരുന്നു ഈ സമയം എന്റെ വായിൽ ചെച്ചിയുടെ കന്ത്‌ ചപ്പിവലിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്‌ ചെച്ചിയും എന്റെ കുണ്ണ ചപ്പിവലിച്ചു എന്റെ വെടിപ്പെട്ടിയ പാലുമുഴുവൻ വലിച്ചുകുടിച്ചപ്പൊഴെക്കും ഞാൻ ഉറങ്ങിപോയി.
3 മണിസമയത്താണു കുഞ്ഞ്‌ കരയുന്നത്‌ കെട്ടത്‌ ഞാൻ ഉണർന്നപ്പെഴെ ഒന്നും കയിൽ കുട്ടിയുമ ആയി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ചെച്ചിയെ കൻണ്ടു എന്റെ കുണ്ണ പിന്നെയും പെന്താനരംഭിച്ചു അതിനെ നൊക്കി ചെച്ചി കയ്‌ കൊൻണ്ട്‌ തട്ടി പറഞ്ഞു എന്താടാ ഇത്‌ ഇവനെ ഒരക്കം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ചെച്ചിയേട്‌ മടിയിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെയും ആയി എന്റെ സാധന്ത്തിനെ മുകളി ഇരുന്നു സാധനം കയറാതെ വന്ന്പ്പൊൾ കുട്ടിയെ’

സേഫയിൽ കിടത്തി ചെച്ചി മുട്ടിന്മെൽ നിന്നു കിട്ടിയ ചാൻസിനു കുതിയിൽ ഞാൻ നക്കി കുറ കയിഞ്ഞപ്പൊൾ ചെച്ചി ചെറുതായി കുൻണ്ടി അകത്തിത്തന്നു ചെട്ടൻ മുൻപ്‌ ചെയാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്‌ തുകാരണം കുണ്ണകുട്ടൻ അതിലെക്ക്‌ വഴുത്‌ പൊയി കുറ നെരം ഞങ്ങൽ നായകളി നടത്തി ഉറങ്ങിപ്പോയി .
നേരം വെളുത്തപ്പൊൾ ഞാൻ എഴുന്നെറ്റു ചെച്ചി നയ്റ്റി ഇട്ട്‌ ഇരിക്കുന്നു എന്നോട്‌ പൊയി കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുളിക്കാൻ കുളിമുറിയിൽ പൊയി കുളികഴിഞ്ഞു വരുബേൾ ചായ ഉൻണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്റെ ടർക്കി ടവൽ വലിച് കുണ്ണകുട്ടനെ അടുക്കളയിൽ വച്ച വായിലെടുത്തു വരാറായെന്നു പറഞ്ഞപ്പൊൾ ചായഗ്ലസ്സ്‌ എടുത്തു അതിലെക്ക്‌ പിടിച്ച്‌ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട്‌ ചൂടു ചായയും കൂട്ടി ചെച്ചി ഓറ്റവലി ഞാൻ പകച്ചു ചെച്ചിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണു അതെന്നു പറഞ്ഞ്തു. അതിനു ശെഷം ആ ആഴ്ചകൾ ഞങ്ങൽ പലപ്പെഴും കളിച്ചു കൂട്ടുകാൻ വരുന്നതുവരെ ഞങ്ങൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൻ മാരെ പൊലെ കളിച്ചു.

10641cookie-checkകൂട്ടുകാരന്‍റെ വീട്ടിലെ സുഖം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *