ഞമ്മളെ ഇപ്പം എല്ലാമും ഐസ് ക്രീം എന്നു ബിളിക്കും!

Posted on

ഇദ്ദുനിയാവൂണ്ടായ കാലം മൂതലെ ഉള്ളതാണു ആണും പേണ്ണം തമ്മിലുള്ള ഈ ഹിക്കുമത്ത് അതായത് നല്ല മൊഞ്ച്ചുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ സാമാനം പൊങ്ങുന്ന ഏതൊരു ആൾക്കും തോന്നും അവളെ ഒന്നു പണി ആക്കണമെന്നു , അല്ല ഈ ആണുങ്ങൾക്കു പണി എടൂക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ പടച്ചോൻ പെണ്ണുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോയത്? ആണും പെണ്ണും ഇണ ചേരാനും അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂട്ടികൾ വളർന്നു വംശം നിലനിർത്താനും ആണു പടച്ചോൻ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് റബ്ബൽ അൽ അമീനായ തമ്പുരാൻ അങ്ങിനെ ഭൂമിയിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ആദ്യത്തെ നബിയാണാദം അവനാണീ ലോകത്താദ്യം അതിനൊക്കെ കാരണമായത് പടച്ചോനാണല്ലോ. അപ്പം ഞമ്മളു പറഞ്ഞു ബന്നത് മൊഞ്ച്ചത്തിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ ആണിനു മോഹം തോന്നുന്നതും ഓളെ പണിയെടൂക്കാൻ കിട്ടുമോന്നു ചോദിക്കുന്നതും കേവലം നാട്ടുനടപ്പാണെന്നാണു.

ആദ്യം ഈ ദൂനിയാവിൽ ആദാമും ഹവായും അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവരുക്കു രണ്ടു ചുള്ളകൾ ഉണ്ടായി. ഓലാണു കായെന്നും ആബേലും അവര് തമ്മിൽ തല്ലായിരുന്നു. ഒടൂക്കം കായേൻ ആബേലിനെ കൊന്നു. ആദം ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങിനെ അടൂത്ത തലമുറ ഉണ്ടായി? ഒന്നുകിൽ കായേൻ ഓന്റെ അമ്മ ഹവയെ പണി എടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ ആദാമിനും ഹവാക്കും വേരെ പെൺ പുള്ളകൾ ഉണ്ടായി. എങ്കിൽ അവരെ ആദാമൊ കായേനോ പണി എടൂത്തു. അങ്ങിനെ അല്ലാതെ എങ്ങിനപ്പൊ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇത്തയും മനുഷ്യേർ ഉണ്ടായ്? അപ്പോൾ അതാണു പണ്ടെ നാട്ടുനട എന്നാണല്ലോ ഞമ്മൾ മനസ്സിലാകേണ്ടതു. അന്നു ബസോം സ്വന്തോം ഒന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നുമില്ല ആണിനു പണി എടുക്കാനുള്ളതാണു പെണ്ണു. അത്രെ ഞമ്മളും പറയുന്നുള്ളൂ.

സായിപ്പന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ നാടു ഭരിച്ചു. അന്നും ആണും പെണ്ണും പണി എടുത്തു. ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു ആണിനെ മാത്രമെ പണി എടൂക്കാവൂ എന്നോ, ഒരു ആണു ഓന്റെ കെട്ട്യോളെ മാത്രമെ പണി എടുക്കാവൂ എന്നോ ആരും നിയമം ഉണ്ടാക്കിരുന്നില്ല ഒറിജിനൽ മാമായണത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് മാമനു സീതയെ കൂടാതെ മറ്റു ആയിമ കന്യകമാരെക്കൂടി ജനകൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടൂത്തു എന്നാണു ഇതു കേട്ടു ഹിന്ദുക്കളും ബീജപ്പീക്കാമും എന്റെ മേക്കിട്ടു കേറാൻ ബരണ്ടാ, ഇങ്ങൾ സംസ്കൃതം പടിച്ചു ബാൽമീകീന്റെ മാമായണം പാങ്ങിൽ ബായിച്ചു നോക്കീൻ. ഞമ്മക്കു അറബിയിൽ ഉള്ള മാമായണമേ തെളിയു അറബീൽ ആമും മാമായണം എയുതീട്ടില്ല. മലയാളം ഞമ്മക്കത്രെ പുടീം ഇല്ലാന്നു കൂട്ടിക്കോളീ, അല്ലേൽ തന്നെ ഞമ്മടെ എഴുത്തച്ചൻ എഴുതിയ പറയാത്തതു. പൊന്നാനിക്കാരൻ ഓബി മേനോൻ എയുതിയ പുസ്തകം ഞമ്മളും ബായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓന്റെ അപ്പൻ ഒരു സായിപ്പായിരുന്നു. പച്ചെങ്കിലും നല്ല പണി എടുക്കാൻ കയ്യുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു. ഒടൂക്കം നമ്മടെ ഓബി മേനോൻ ആണു ഓന്റെ അമ്മയെ പണി എടുത്തു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ഓന്റെ അമ്മ അയർലാണ്ടു കാരി ആയിരുന്നു അയർലാണ്ടുകാഴ്സ് നല്ല ചൂടന്മാരാണു. ഓലിക്കു എന്നും പണി എടുക്കാതെ കയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓൻ പറയുന്നത് ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും പെണ്ണുങ്ങളെ ഇഷ്ടം അല്ലാരുന്നൊ, അതാണേത് അപ്പന്റെ കീപ്പായിരുന്ന ആമോ അപ്പനോടൂ എന്തോ പറഞ്ഞെന്നും കേട്ടു ഉടനെ കാട്ടിൽ പോയേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങിയത് അല്ലേൽ ഞമ്മടെ ഹനൂമാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കൊമങ്ങച്ചാമൂ, ഓൻ പറഞ്ഞതല്ലെ ലങ്കേന്നു സീതേനെ ഒറ്റ പറക്കലിനു ഓൻ എത്തിക്കാമെന്നു. അപ്പം ശീമാമൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹനൂമാനെ അതൊന്നും ഇപ്പം വെണ്ട, ഞമ്മൾ ആദ്യം ലങ്ക ഒക്കെ ഒന്നു നെരപ്പാക്കട്ടെ. പിന്നെ സീതേനെ കിട്ടിയപ്പഓൾ ഓൻ എന്തോ പറഞ്ഞു? നിന്നെ രാവണൻ പണി ആക്കി എന്നു ഒരു സംസാരം ഉണ്ട് അതു ശരിയല്ലെന്നറിയാൻ നീ തീയി ചാടെന്നു. അപ്പം ഓന്നു ഓളോടൂ ബല്യ കോളൊന്നുമില്ലാരുന്നെന്നു ഞമ്മക്കു മനസ്സിലാകൂലേ. പിന്നെ ആരാണപ്പാ ഈ ദൂനിയാവിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു പൊല്ലാത്ത നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് ?

ഇപ്പം ഞമ്മൾ രാജി ബെക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു. ഓരോമൂത്തമ്മാരു എന്നും സമരോം സത്യഗ്രഹോം ആയി നടക്കുകയാണു. അല്ല ഞമ്മൾ എന്താ കൂറ്റാം ശെയതത് ഞമ്മക്കു പുടി കിട്ടുന്നില്ല. ഞമ്മക്കു മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷെൽ ഒന്നു പറയീൻ ഞമ്മക്കീ അജിതോ പ്രതക്കാരും പറയുന്നതു ഒരു പൂടിയും കിട്ടിണില്ല. എറോ ഒരു പെണ്ണു ജീന് പറഞ്ഞത്രെ ഞമ്മൾ ഓളെ പണിയാക്കീന്നു. അതിനു ഞമ്മൾ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വെക്കണോന്നു.

ഇതെന്തു പണ്ടാരത്തിലെ പരിപാടി അപ്പാ, ഞമ്മൾ ജിമ്മു നടത്തി അഞ്ച്ചാറു ബ്യവസായികളെ ഈടെ കൊണ്ടു വിമാൻ നോക്കി വ്യവസായികളു ബിരുകേം ചെയ്തു. ആകാശത്തിൽ കൂടി ഓടൂന്ന ബസ്, അടിച്ചു. ബിട്ടു പായാൻ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ബയി , കടലിന്റെ കമയിൽ തൂി നാറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ മണൽ ബല്ല സായിപ്പും കൊണ്ടോയി പെയിന്റോ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രൊജക്ട്, പിന്നെ കടലീന്നു മണൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പരിപാടി എന്തൊന്നു വച്ചാൽ ഞമ്മടെ നാട്ടിൽ കെട്ടിടം കെട്ടുന്നോരുക്കു മണൽ ഇല്ല അതിനു കൂറെ മണൽ കടലീന്നു എടുത്തു കഴുകി പാങ്ങാക്കി നല്ല ബെള്ളം ഒയിച്ചു മിനുസമാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ മണൽ കൊണ്ടോയി പെര് ബെക്കീൻ നാട്ടുകാരെ. പിന്നെ ആ കോവളത്തു ആമും താമസിക്കാതെ എലിയും ചാറോം അമിക്കുന്ന പാലസ് നല്ല അന്തസ്സുള്ള സായിപ്പന്മാരും മാമ്മമാരും കെടന്നു. കുളിക്കാൻ (ഞമ്മടെ ചങ്ങായീന്റെ ഒരു ഹോട്ടൽ, ഓൻ നമ്മുടെ ബീജേപ്പിക്കാരു പഴവെലക്കു ബിറാപ്പം ബാങ്ങി പണി എടുക്കാത്തവരെ ഒക്കെ പിരിച്ചു വിട്ടു മാഞ്ച്ചാക്കിയ ഹോട്ടൽ’ ) ഹോട്ടലിനു കൊടുക്കൽ ഇങ്ങിനെ നല്ല നല്ല ചില പരിപാടികളു കൊണ്ടു ബന്നു.
അതല്ലെ ഇപ്പം പൊല്ലപ്പോയത് ഞമ്മടെ കേരളം അല്ലേ ഈടെ ഒരു പരിപാടീം പാനൂല മോനെ അപ്പളെ ഞമ്മടെ ജിജി തോംസൻ ഞമ്മട് ഈടുത്തു പറഞ്ഞു.

എന്റെ പൊന്നു സാരെ എത്തിനാ ഈ പണിക്കു പോകുന്നതു്? ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല. ഇവിടെ ബല്ല ചാരായം ബാറ്റലോ വാട്ടർ തീം പാർക്കോ അല്ലാതെ ഒരു മയിമും നടക്കത്തില്ലാ നടക്കാൻ ഈടെ ഉള്ള കമ്മ്യൂണിഷ്ടം കാങ്കസും ബീജപ്പീം സമ്മതിക്കൂലാന്നു. ഈടെ എല്ലാവരും പടിച്ചു ബല്യ ബീബി ആയി നടക്കുകയാണു. എല്ലാരൂക്കും കാലത്തെ പ്രത് ബായിക്കണം. ടീവീലു വാർത്ത എല്ലാം കേട്ടു. അപ്പം പിന്നെ രാബിലെ എന്തോന്നു ബായിക്കാൻ? അതാണു ഓലിപ്പം പ്രതത്തിലെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളെ ആരു പണിയാക്കീ, എങ്ങിനെ പണിയാക്കീ, എത്ര പണി ആക്കീന്നും പറഞ്ഞു ബണ്ടക്കു നിരത്തുന്നത്. പണ്ട് ഒരു അനീനിറം പ്രതം ഉണ്ടായിമൂന്നു. ബല്യ ഡികളും ഒക്കെ ബായിക്കുന്ന പ്രതം. അതിൽ എന്നും ഇങ്ങിനെ പണി എടുക്കുന്ന ബാർത്തകൾ മായ്രത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള. ആ പ്രതം ബീട്ടീൽ ആരും ബച്ചു ബായിക്കില്ലാമുന്നു. ഇപ്പം ആ പ്രമം ഇല്ല. പച്ചേങ്കിലു ആ ബാർത്ത എല്ലാം ഇപ്പം മാതൃഭൂമീലും മനോരമേലൂം ആണു അച്ചടിക്കുന്നത് എന്നും അതു ബായിച്ചു ബായിച്ചു ഒരു ദിവസം ആരേലും പണി എടുത്ത കാര്യം ഇല്ലേൽ ബായികൂന്നോരുക്കു രസം ഇല്ലാതായി. ഇപ്പം ടീവീലും ഒക്കെ എല്ലാം ലൈവായി കാണിക്കുകയല്ലേ കുളത്തിൽ ഇട്ടു ഒരുത്തനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നതു ലൈവായി ടീവീൽ കണ്ടു. പോലീസും ഖില്ലീസും ഒക്കെ നീന്തിയുല്ലാന്നും പറഞ്ഞു അതും കണ്ടു വായി ബൈലും ഇട്ടു നിന്നതല്ലാതെ ആരൂം ഒന്നും ചെയ്തില്ല. കൊളത്തിലാണെങ്കിൽ അരയടി ബെള്ളം പോലുമില്ല. പടം പിടിച്ച ക്യാമറാമാനു ഒരു കല്ലെടൂത്തു ഓമന എറിഞ്ഞു്ടായിരുന്നോ എന്നും ആരും ചോദിച്ചില്ല. എല്ലാമും കണ്ടു രസിച്ചു. ഇനി ബലാൽസംഗം ലൈവായി കാണിക്കുമായിരിക്കും. സെക്രട്ടേറിയെറൊന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ആപ്പീസുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ചെരിപ്പു പൊട്ടി ഞമ്മൾ കമഴ്ത്തുന്നു വീണാൽ അതും ലൈവായി കാണിക്കും അതാ കാലം

അപ്പം, ഇപ്പം പ്രതം ആയ പ്രതത്തിലെല്ലാം ഞമ്മളാ നായകൻ. ഞമ്മൾ രാജി വെക്കണം. അതെ ഓലുക്കു വേണ്ടു. അല്ല ഞമ്മൾ എന്തിനപ്പാ രാജി ബെക്കണതു. ആരോ ജീന പറഞ്ഞുളത് ഞമ്മൾ ഓളെ പണിയാക്കീന്നു. ഞമ്മളെ പോലെ കഷണ്ടീം മീശൈം ഉള്ള ആളാണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പം ഓലുക്കു പതിനാറു ബയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പോലും , അല്ല പണി എടൂക്കാൻ ഒരു പെണ്ണു റെഡിയായി നിൽക്കൂമ്പം ഓളുക്കു പതിനെട്ടായോ ഓൾടെ എസ്സ് എന്റെയ്ക്കൂർസി ബുക്കു കാണിക്കു എന്നും പറഞ്ഞു ഞമ്മൾക്കു നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുമല്ല ഇപ്പം പീഢനം എന്നാണു പോലും പെണ്ണുങ്ങളെ പണി എടുക്കുന്നതിനു പറയുന്നത്? . പീഢനം എന്നു ബച്ചാൽ ബല്യ അടി ഇടി കൂത്തു ചത എന്നൊക്കെയാണു ഞമ്മൾ സ്കൂളി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പെണ്ണുങ്ങളെ പണി എടൂക്കുന്നതു പീഡനം, മൊഞ്ചുള്ള പയ്യന്മാരെ പിടിച്ചു. കുണ്ടീൽ അടിക്കുന്നതു പീഡനം, അറുപതു കയിഞ്ഞു തൊണ്ടി(മൂതൂക്കിയെടെ മുണ്ടയിഞ്ഞു നോക്കിപ്പോയാൽ ഓളെ ‘നോക്കി പീഡിപ്പിച്ചു’ എന്നും ഒക്കെ ആണു ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അങ്ങിനെ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വല്യ പീഡനക്കാമൻ ഞമ്മളാണു പോലും ഏതോ രജീന് ഞമ്മൾ പണിയാക്കീന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മൾ എന്തിനു ഉടനെ രാജി ബെക്കണം? എന്നാൽ പിന്നെ ആരൂക്കാണു പറയാൻ പറ്ററുലാത്തതു. ഇതൊക്കെ ആ ആന്റണീം ഓന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സൂധീമനും ഞമ്മടെ അജിതേനെ പിടിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പല്ലേ ആന്റണിയുടെ കസേമ പോയി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അല്ല അതു ബെറും ചണ്ടീന്നു ബിചാരിച്ചോമുക്കു തെറ്ററി സുധീമൻ ആണൽ തോറൂം പോയി ജയിച്ചെൽ ഓൻ മന്ത്രി ആകാമായിരുന്നു പച്ചെങ്കിലു ഓന്റെ പേരിൽ അഞ്ചാരാളുകൾ കേറി

നിന്നു. അതും ഇപ്പം ഞമ്മക്കാ കുറ്റം സൂധീരൻ എന്നു ഒരാൾക്കേ പെരുളോ അതല്ലെ ഞമ്മൾടെ കൊണ്. ഞമ്മടെ പേരു പണ്ടത്തെ ബല്യ മരക്കാരുടെ പേരാണു. സാമൂതിരിയുടെ മന്ത്രി, പറങ്കികളെ ഒക്കെ ഓടിച്ചു ബ്രിട്ട് പഹയൻ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അത്ര ഭയങ്കരൻ അല്ലെന്നു കാണിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടീം ചേർത്തു. എന്നി ബേരെ കൂട്ടി ആയാലും ഞമ്മടെ തോണി കാണുമ്പോൾ മാപ്പിളമാരുക്കു അറിയാം ഓലു കുത്തിക്കോളും ഓലൂക്കൂ, ബായന അരിയത്തില്ല. കോണിയും തോണിയുമെ അറിയത്തുള്ളൂ. കോണീ കൂത്തും ഞമ്മളു ജയിക്കും. ആലപ്പുയക്കാരു ബായനെം എഴുത്തും അറിയാവുന്നോരാ. ഒരു കണ്ട സുധീരന്മാരുക്കു ഒക്കെ കുത്തികൊടുത്തു. ഓൻ തോറും പോയി. അതിനു ഞമ്മളെന്തോ പെഴച്ചു. ഓൻ ഇത്തവണ നിൽകുന്നില്ല നിൽക്കുന്നില്ലാ എന്നല്ലെ പാഞ്ചോണ്ടിമുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ബിചാരിച്ചു എന്ന ബേറെ ആരൂക്കേലും കൊടുക്കാമെന്നു. ഓന്റെ നമ്പറായിരുന്നു എന്നു ഓൽ നിരീച്ചില്ല. ഇപ്പം മണ്ണും ചാരി നിന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പം എല്ലാവിനുക്കും കഴക്കുന്നു. അതിനു ഞമ്മളെന്തോ ബേണം കൂട്ടമേ നിങ്ങൾ ഓനെ ഇറക്കീൻ ഞമ്മൾ ലീഗു തങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കു തങ്ങൾ ചത്താലും ഞമ്മൾ രാജി ബെക്കണം എന്നു പറയുല്ലാ ഓലുക്കു ഞമ്മളെ അത ജീവനാ കാമണം എന്താന്നു വെച്ചാൽ രക്തം രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയും അത്ര തന്നെ.

ഞമ്മളെ ഇപ്പം എല്ലാമും ഐസ് ക്രീം എന്നു ബിളിക്കും. ഒാൽ ബിളിക്കട്ടെ ഓൽടെ തൊണ്ടേലെ ബെള്ളം ബാറുമ്പോൾ നിർത്തും. അല്ല ഞമ്മൾക്കു ഐസ് ക്രീം കയിച്ചുടെ, ഞമ്മടെ ശീദേവി ഒരു ഐസ് ക്രീം കൂട് നടത്തിക്കൊട്ടെന്നു പറഞ്ഞു ഞമ്മടെ അടുത്തു ബന്നു. ഹിന്ദു പെണ്ണാണെലും ഞമ്മൾ മൂലൂക്കൻമാരുടെ അടൂത്തു ഒരു സഹായത്തിനു ബന്നാൽ ഞമ്മൾക്കു തുഴയാൻ പറ്ററുമോ. ഓളാണേൽ ഒരു മൊഞ്ചത്തി. ഞമ്മടെ ബീവീന്റെ അക്രൈം ബ്രൂല്ല എന്നാലും മൊഞ്ചത്തി. ഓൾ ബന്നു ആ ബയറും ഒക്കെ കാട്ടി ഞമ്മടെ മൂന്നിൽ നിന്നു ഐസ് ക്രീം കഴിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞപ്പൾ ഞമ്മൾ ചോയിച്ചു പൂന്നാരേ എങ്ങിനേ എങ്ങിനേ ഈ ഐസ് ഫ്രട്ടു കയിക്കണ മോളേന്നു. ഓൾ ഞമ്മടെ മൂന്നിൽ ഇമൂന്നു ഞമ്മടെ മൂക്കാൽ എടുത്തു ബായിലീട്ടു അര മണിക്കൂർ ഒരു നക്കൽ, ഞമ്മൾ പൊന്നാനീന്നു മക്കയിൽ പോയപ്പാ. ഈ ഹിന്ദുക്കൾ പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല കളി ബീരത്തികൾ ആണപ്പ് ഇങ്ങിനെ ഒരു സുഖം ഞമ്മൾക്കു അന്നു ബരെ കിട്ടീട്ടില്ല. ഞമ്മടെ ബീവി തൊടാൻ ബയ്യാതെ നിന്നപ്പം ഓൾടെ ട്രയിറ്റു കുണ്ടീൽ ബെച്ചു ഞമ്മൾ പണി എടുത്തിന്നു. അതാ ബല്യ സുഖം എന്ന് ഞമ്മൾ ബിചാരിച്ചിരുന്നതു പിന്നെ അവിടെ പണി എടുക്കാൻ ഓൾ സമ്മതിച്ചിട്ടും ഇല്ലാ.
ഇതാ ശ്രീദേവീന്റെ പണി ബ്ലേ ഞമ്മൾ ഉടലോടെ സുവർക്കത്തീൽ പോയി ഊയെന്റെള്ളാന്നു ബിളിച്ചു. ഞമ്മൾ നിന്നു പുളഞ്ഞു. ഓൽ ബിടുമോ ചേര എലിയെപിടിച്ചപോലെ ഞമ്മടെ മൂക്കാൽ ബായിലാക്കി ഓൾ അകത്തോട്ടു ബലിക്കുകയല്ലേന്നും വാക്കുവം ക്ലീനർ പൊടി എടുക്കുന്നപോലെ അമ്പടാ ഓൾടെ പണി അപാമ പണി അതു അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളോരടെ അടുത്തു പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയു. തൊളേളൻ പണി എടൂക്കുന്നതല്ലേ കാലിന്റെ ടേൺ പണി എടുക്കുന്നതിനെ ക്കാൾ സുഖം. മാനാഞ്ചിചീ ഉള്ള കൂണ്ടൻമാരുടെ വായിൽ കൊടുക്കാൻ ഏതു കല്യാണം കയിച്ചോന്മാരാ സന്ദ്യ മയങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ബമുന്നതു. എന്താ അതിന്റെ ഒരു ഗുട്ടൻസൂ? അതു തന്നെ കൊയലുത്തിന്റെ ഒരു കൊണol അതു പീഡനം ആണൊ സുഗം അല്ലേ മോനെ

കൊയലുഞ്ഞു കയിഞ്ഞപ്പം ഞമ്മൾ ഒരു ഗാന്ധീനെ എടുത്തു. ഓൾടെ കയ്യിൽ ബെച്ചു കൊടുത്തു അതു ഓൾ ബാങ്ങീല്ല ചോയിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പണം ബാങ്ങിയാൽ സ്നേഹം ഇല്ലാതാകും എന്നു പിന്നെ പകരം എന്തോ ബേണം എന്നു ഞമ്മളു ചോയിച്ചു അപ്പം ഓളുക്കു ഒരു സ്ഥലം കട്ട ആക്കാൻ കൊടുക്കണം അല്ല എത് സ്ഥലം ഈ ആൾക്കാരു വളച്ചെടൂക്കുന്നു ason തെരുവിൽ പണ്ടു പത്തു വാടകക്കെടുത്തവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോടീസ്വരന്മാരായി കടയുടെ ഉടമക്കു ഇപ്പഴും പത്താണു വാടക ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒക്കെ കടകളാ ഞമ്മടെ ഇച്ചാമാരു എടുത്തു കച്ചോടം നടത്തുന്നു അപ്പം ഞമ്മടെ ശ്രീദേവിക്കു ഒരു കട ബേണെൽ ഞമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടെ ഞമ്മൾ അറിയാവുന്നോമുക്കല്ലെ ബല്ലോം ചെയ്യെണ്ടതു കടയായ്ക്കി കൊടൂത്തപ്പം ഓൾ ഒരു ദിവസം ഞമ്മടെ കൂടെ ടീ ബീൽ ബന്നു ഞമ്മടെ കാലെൽ ണു് നന്ദി പറഞ്ഞു ഞമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുനേക്കുടീ മോളെന്നു. ഓൾക്കു എന്തെലും പകമം അന്നേ പറൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എടീ മോളേ നിന്റെ പൊന്നും പണ്ടോം ഒന്നും ഞമ്മൾക്കു വേണ്ട ഞമ്മൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പണി തന്നെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കലാണു നീ വന്നു ഓട്ടു ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഓൾ സമ്മതിക്കുല ഓൾക്കൂ എന്തെങ്കിലും പകരം തന്നെ പറ്റു ഓൾ ഒരു ഡാൻസു കളിച്ചു കാണിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു എന്നാ ആയിക്കോട്ടെന്നു ഞമ്മളും പറഞ്ഞു ഓൾടെ പുതി അങ്ങിനെയെങ്കിൽ അങ്ങിനെ,

6420cookie-checkഞമ്മളെ ഇപ്പം എല്ലാമും ഐസ് ക്രീം എന്നു ബിളിക്കും!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *