സ്നേഹ സാമീപ്യത്തിൽ

Posted on

ജീവിതത്തിലെ ഒരു വെത്സ്തമായ യഥാർത്ഥ സംഭവം വിവരിക്കുകയാണ് ഈ കുറിപ്പി ലൂടെ ; പേരുകൾ സ്വകാര്യതയുടെ ഭാഗമായി ചെറുതായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് . സന്തോഷത്തോ ടെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുടുംബത്തിലെ മുൻപുണ്ടായ സംഭവമാണ് വിവരി ക്കുന്നത്.

എന്റെ ഭാര്യ പ്രിയങ്ക, അന്ന് 21 വയസ് , PG പഠി ക്കുകയായിരുന്നു . ഞാൻ സൂരജ് 30 വയസ് , ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയിൽ മാനേജരാണ് . ഞാ ൻ മനസിൽ കരുതിയിരുന്ന പോലെയുള്ള വെളുത്ത് സുന്ദരിയായ, കണ്ടാൽ ആരു മൊന്ന് നോക്കുന്ന ബോഡിഷേപ്പ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു കോളേജ്കുമാരി തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ . അവളുടെ ക്ലാസിൽ കല്യാ ണം കഴി ഞ്ഞ, ഒരേ യൊ രു പെ ൺകു ട്ടി അവളാ ണ് . കൂ ട്ടു കാ രി കൾ കി ടപ്പറ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അവളോട് ചോദിക്കാറുള്ള കാ ര്യ വും , അവൾ അവരോ ട് പറയു ന്ന കാ ര്യ ങ്ങളും , മിക്ക ദിവസങ്ങളി ലും സെക്സ് ആസ്വദിക്കുന്ന കാര്യത്തി ൽ ബോ യ്സി ന്റെ കമന് റ് സും ഒക്കെ എന്നോ ട് പലപ്പോ ഴും ഷെ യർ ചെ യ്യാ റു ണ്ട് . കല്യാ ണം കഴി ഞ്ഞതോ ടെ അവളു ടെ ശാ രീ രി ക മാ റ്റവും , മു ലയു ടെ വലി പ്പം കൂ ടി യതു മൊ ക്കെ അവർക്കി ടയി ലെ ചർച്ചാ വി ഷയമാ ണ് . പൊ തു വെ കല്യാ ണം കഴി ഞ്ഞതോ ടെ പ്രി യങ്ക ഒന്നൂ ടെ കൊ ഴു ത്ത് , മാ ദകത്വം കൂ ടു തലു ള്ള പെ ണ്ണാ യി മാ റി യി ട്ടു ണ്ട് . കല്യാ ണം കഴി ഞ്ഞ ആദ്യ 6 മാ സം കഴി ഞ്ഞപ്പോ ൾ വീ ട്ടി ലു ണ്ടാ യ ഒരു അവി ചാ രി ത സന്ദർഭത്തെ അഭി മു ഖീ കരി ച്ച സം ഭവബഹു ലമാ യ ദി വസത്തെ ക്കു റി ച്ചു ചു രു ക്കി പറയാം.
അമ്മയും മകളും മാ ത്ര മു ള്ള Mangalore സെ റ്റി ൽ ചെ യ്ത ഒരു മലയാ ളി കു ടും ബമാ യി രു ന്നു വൈ ഫി ന് റെ ത് . കല്ല്യാ ണം ഉറപ്പി ക്കു ന്ന സമയത്ത് അവളു ടെ അമ്മയു ടെ ചേ ച്ചി യു ടെ ഒപ്പമാ യി രു ന്നു അവർ താ മസി ച്ചി രു ന്നത് . ആന് റി യു ടെ പേ ര് മീ ര, 40 വയസ് പ്രാ യം , കണ്ടാ ൽ 35ൽ താ ഴെ പറയു കയു ള്ളൂ , നല്ല ശരീ ര ഘടനയും , സൗ ന്ദര്യ സം രക്ഷണവു മൊ ക്കെ യാ യി , ആന് റി ചെ റി യ ക്ലാ സ്സി ക്കൽ നർത്തകി യും അടു ത്തു ള്ള സ്കൂ ളി ലെ ആർട്സ് ടീ ച്ചറാ യി Part-time ജോ ലി യു മു ണ്ട് . പഠി ച്ചു കൊ ണ്ടി രു ന്നപ്പോ ൾ 19താം വയസി ൽ ഒരു ഉത്തരേ ന്ത്യക്കാ രനു മാ യി പ്രേ മവി വാ ഹമാ യി രു ന്നു . നല്ല പണക്കാ രനാ യ, അയാ ൾ ആന് റി യെ മോ ഹി ച്ചു കെ ട്ടി യതാ ണ് . വീ ട്ടി ലെ എതി ർപ്പി നെ മറി കടന്നു , ബി സി നസു കാ രനാ യി രു ന്ന അയാ ളെ വി വാ ഹം കഴി ച്ചു , ആന് റി യന്ന് ചേ ച്ചി യു ടെ സപ്പോ ർട്ടോ ടെ മം ഗലാ പു രത്ത് സെ റ്റി ലാ യി , ഇരു പതാ മത്തെ വയസി ൽ പ്രി യങ്കയ് ക്ക് ജന്മം നല്കി യെ ന്നു മൊ ക്കെ കല്യാ ണത്തി ന് മു ന്നേ തന്നെ എന് റെ ഭാ ര്യ യി ൽ നി ന്ന് ഞാ ൻ മനസി ലാ ക്കി . പി ന്നീ ട് കു ടും ബപരമാ യും വ്യ ക്തി പരമാ യ ചി ല പ്ര ശ്നങ്ങളാ ൽ, എന് റെ ഭാ ര്യ ; പ്രി യങ്ക എട്ടാം ക് ളാ സി ൽ പഠി ക്കു മ്പോ ൾ അയാ ളു മാ യു ള്ള വി വാ ഹബന്ധം ആന് റി ഡി വോ ഴ്സ് ചെ യ്തു . സു ന്ദരി യും സു മു ഖയു മാ യ ആന് റി പി ന്നീ ട് വേ റെ കല്ല്യാ ണം കഴി ക്കാ തി രു ന്നത് മകളും എന് റെ ഭാ ര്യ യു മാ യ, പ്രി യങ്കയ് ക്ക് വേ ണ്ടി ആണെ ന്ന് എന്നോ ട് ഭാ ര്യ യും , ആന് റി യും പറഞ്ഞി ട്ടു ണ്ട് . പി ന്നെ ആന് റി യു ടെ ചേ ച്ചി യു ടെ കൂ ടെ അവരു ടെ വീ ട്ടി ൽനി ന്ന് മകളെ വളർത്തി , ഒപ്പം ജോ ലി യി ൽ തു ടർന്ന് പോ ന്നു .
ഇതി നി ടയി ൽ മം ഗലാ പു രത്ത് ഡി വോ ഴ്സ് സെ റ്റി ലെ മെ ന് റി ന് റെ ഭാ ഗമാ യി കി ട്ടി യ, ആന് റി യു ടെ പേ രി ൽ മാ സം ലക്ഷത്തി നടു ത്ത് വാ ടക കി ട്ടു ന്ന കടമു റി കളും ഓഫീ സ് സ്പേ സു മു ണ്ടാ യി രു ന്നത് , കല്യാ ണത്തി ന് മു ന്നേ എന് റെ ഭാ ര്യ പ്രി യങ്കയു ടെ പേ രി ലേ ക്ക് മാ റ്റി തന്നു ; ഒപ്പം ഇവി ടെ അടു ത്തു ള്ള ഈ ഫ്ലാ റ്റ് വാ ങ്ങി കല്ല്യാ ണം കഴി ഞ്ഞപ്പോ ൾ താ മസവും മാ റി , ആന് റി യു ടെ ചേ ച്ചി യു ടെ വീ ടി നടു ത്ത് തന്നെ യാ ണ് . നല്ല വരു മാ നവും ജോ ലി യു മു ള്ളത്കൊ ണ്ട് , വളരെ നല്ലൊ രു ലൈ ഫ് സ്റ്റൈ ൽ ആന് റി യും കു ടും ബവും തു ടർന്നു പോ ന്നു . ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ ഡാൻസും, പാട്ടും, കുക്കിംഗ് , സൗന്ദര്യ , കേശ സംരക്ഷണവും പഠി ത്തവും ഒക്കെ ആയി സമയം ചി ലവൊ ഴിച്ചു. ആന് റി സ്ഥിരമായി അണിയുന്ന ആ ഡയമണ്ട് മൂക്കുത്തി ആന് റി യു ടെ മുഖസൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റു കൂട്ടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് മാർക്കാണ് . മൂ ക്കു ത്തി യി ലെ ആന് റി യു ടെ സൗ ന്ദര്യ ത്തെ കു റി ച്ചു ഞാ ൻ പ്രി യങ്കയോ ട് സം സാ രി ച്ചപ്പോ ൾ, അവൾ പറഞ്ഞു , എന്നാ എനി ക്കും മൂ ക്ക് കു ത്തി കമ്മലി ടണമെ ന്ന ആഗ്ര വും സാ ധി ച്ചു . ആവശ്യ ത്തി ന് പണമു ള്ളതിനാൽ ഇഷ്ടപെട്ട ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ രണ്ടു കൂ ട്ടർക്കും മടിയി ല്ല. വള, മാ ല, കമ്മൽ തുടങ്ങി , അരഞ്ഞാ ണം വരെ രണ്ടാ ളും വാ ങ്ങും . കല്യാ ണ സമയത്ത് അവർക്ക് ഒർണമെ ന് റ് സ് വാ ങ്ങാ ൻ ഞാ നും പോ യി രു ന്നു അത്യാ വശ്യ ചടങ്ങോ ടെ യു ള്ള ഒരു സി മ്പി ൾ മാ ര്യേ ജ് ആയി രു ന്നു ഞങ്ങളു ടേ ത് . മരു മകനാ യ എനി ക്ക് , ഇഷ്ടപ്പെ ട്ട ഫോ ർഡ് ഇക്കോ സ്പോ ർട്സ് കാ ർ ആന് റി വി വാ ഹസമ്മാ നമാ യി വാ ങ്ങി തരു കയും ചെ യ്ത്. ഞങ്ങളു ടെ കല്യാ ണത്തി ന് തൊ ട്ടു മു ന്നെ ഫ്ലാ റ്റ് വാ ങ്ങി താ മസം മാ റി , കല്യാ ണം കഴി യു മ്പോ ൾ ഞങ്ങളോ ടൊ പ്പം ആന് റി യും ഇവി ടെ ഉണ്ടാ കും എന്ന ധാ രണയി ലാ ണ് ബന്ധം ഉറപ്പി ച്ചതും ഞങ്ങൾ കല്യാ ണം കഴി ച്ചതും . ഇങ്ങനെ ഒരു കു ടും ബം ആയതി നാ ൽ പഠി ത്തം തീ രു ന്നതി നു മു ന്നേ പ്രി യങ്കയു ടെ യും എൻന് റെ യും വി വാ ഹം നടന്നു . കല്യാ ണത്തി ന് ശേ ഷവും പഠനം തു ടർന്നതി നാ ലും , പ്രാ യം കു റവാ യതി നാ ലും ചി ല ഫാ മി ലി പ്ലാ നി ങ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ജീ വി താ സ്വാ ദനത്തി ന് റെ ഭാ ഗമാ യി പരസ്പരം തീ രു മാ നി ച്ചി രു ന്നു .
ചെ റു പ്പത്തി ലെ അമ്മയാകേണ്ടീ വന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസിലാ ക്കി യാ വണം ; ആന് റി ഒരു ഉപദേ ശം മകൾക്ക് കൊ ടു ത്തതും . അവൾ അതെ ന്നോ ട് തു റന്നു പറഞ്ഞു , ഞങ്ങൾ നല്ല ധാ രണയി ലു മെ ത്തി. എനി ക്കും അങ്ങി നെ തന്നെ കു ട്ടി കളും പ്രാ രാ ബ്ധങ്ങളും ഉടനെ വേ ണ്ട എന്നു തന്നെ യാ യി രു ന്നു . ജീ വി തം കു റച്ചു നന്നാ യി ആസ്വ ദിക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങളു ടെ തീ രു മാ നം , അത് തു ടരു കയും ചെ യ്ത്. ആദ്യ സമയങ്ങളി ൽ എല്ലാ വരെ യും പോ ലെ ഞങ്ങൾക്കും സെ ക്സി ൽ അല്പം താ ല്പര്യ ക്കൂ ടു തൽ ഉള്ളതു കൊ ണ്ടു തന്നെ പരസ്പരം വലി യ കേ യറി ങ്ങും കറക്കവു മൊ ക്കെ ആയി രു ന്നു . അത് അവളു ടെ അമ്മയ് ക്കും , ആന് റി യു ടെ ചേ ച്ചി യു ടെ മകൾ സൂ ര്യ യ് ക്കും ഒക്കെ എല്ലാ വരെ യും പോ ലെ മനസി ലാ യി . എന്നെ പ്ര ലോ ഭി ക്കാ ൻ വളരെ സ്റ്റൈ ലി ഷാ യി ഇന്നറു കൾ വാ ങ്ങു ന്നതും , പലപ്പോ ഴും അതൊ ക്കെ യി ട്ട് കി ടക്കയി ലേ യ് ക്ക് വന്നെ ന്നെ പ്ര ലോ ഭി പ്പി ച്ച് അവളു ടെ ആവശ്യ കത പറയാ തെ പറയു ന്നതു പോ ലെ യൊ ക്കെ ആയി രു ന്നു അവളു ടെ രീ തി.

പ്രിയങ്കയുടെ ചില എക്സ്പിരിമെന്റൽ സെക്സ് സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരി ക്കൽ ചോദിച്ചു , “ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒപ്പി ക്കു ന്നു …? “ങാ ഇതൊ ക്കെ സൂ ര്യേ ച്ചി യു ടെ ക്ലാ സാ ണ് !” ചി രിച്ചു കൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു. “ചി ലപ്പോ വീ ഡി യോ കാ ണി ച്ചു ള്ള ട്രെ യി നി ങ് ഒക്കെ തരാറുണ്ട് … ഇതിന്റെയൊക്കെ റി സൾട്ടും പറയണമെന്നാണ് ഡിമാൻഡ് ….” അവരു ടെ ബന്ധത്തി ൽ ഞാ ൻ അത്ഭുതപ്പെ ട്ടു !! പഠിത്തം തീരുന്നത്വരെയെങ്കിലും പ്രി യങ്കയെ പരമാവധി എന്നിൽനിന്നു താൽക്കാലികമായി അകത്തി നിർത്താൻ ആന്റി യും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് , ആന്റിയുടെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ മകളുടെ കൂടെ നിന്നു പഠിക്കാൻ വിടാറുണ്ട് . ആന്റിയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകളുടെ പേര് സൂര്യ എന്നാ ണ്. സൂര്യ യു ടെ ഭർത്താ വി ന് ബഹറി നി ൽ ജോലിയാണ്, വർഷത്തി ലൊ രി ക്കൽ വരും … ഇവി ടെ ടൗ ണി ൽ തന്നെ നല്ലൊ രു ബ്യൂട്ടി പാർലർ സ്വന്തം നിലയിൽ നടത്തുകയാണ് സൂര്യ , അവളുടെ സൗന്ദര്യവും , ശരീരഘടനയും ഒക്കെ ക്കൂ ടി ആകുമ്പോൾ ആ ബ്യൂട്ടിപാ ർലറിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറും അവളാണ് … ആരു കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്ന ഒരു 26-27 വയസു കാരി സുന്ദരി. സൂര്യയും , പ്രിയങ്കയും പഠിച്ചതും വളർന്നതും ആന്റിയുടെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നു തന്നെയായിരുന്നു… ശാരീരിക അഴകളവു കളി ലും അവർ രണ്ടാ ളും ഒന്നി നൊ ന്നു മെ ച്ചമാ ണ് . അക്കാ ലത്ത് അവർ തമ്മി ലു ണ്ടാ യി ട്ടു ള്ള ചി ല അടു പ്പവും വി കൃ തി കളെ കു റി ച്ചു മൊ ക്കെ പ്രി യങ്ക എന്നോ ട് പറഞ്ഞി ട്ടു മു ണ്ട് . സൂ ര്യ യാ ണ് ആദ്യ മാ യി മു ൻകൈ യ്യെ ടു ത്തെ ന്നും ; രാ ത്രി ഒരി ക്കൽ ഉറങ്ങാ ൻ ഒരു മി ച്ചു കി ടന്നപ്പോ ൾ, തന്നെ സൂ ര്യ അസ്വാ ഭാ വി കമാ യി കെ ട്ടി പ്പി ടി ക്കു കയും , ഉമ്മവെ യ് ക്കു കയും മു ലകളി ൽ തലോ ടു കയും , ചെ യ്തത് എതി ർക്കാ ൻ തോ ന്നി യി ല്ല എന്നും … പ്രി യങ്ക പറഞ്ഞി ട്ടു ണ്ട് . പി ന്നീ ട് നല്ല മഴയു ള്ള ഒരു രാ ത്രി ദി വസം പതി വുപോ ലെ ഉറങ്ങാ ൻ കി ടന്നപ്പോ ൾ ചേ ച്ചി വീ ണ്ടും എന്നി ൽ കരലാ ളനങ്ങൾ നടത്തി , എനി ക്കും എന്തെ ക്കെ യോ തോ ന്നി യപ്പോ ൾ, ഞാ നും സഹകരണ മനോ ഭാ വം കാ ണി ക്കു കയും സൂ ര്യ യു ടെ കൈ കളന്ന് സ്വ കാ ര്യ ഭാ ഗങ്ങളി ലേ ക്ക് എത്തി യെ ന്നും … ഞാ ൻ ആസ്വ ദി ക്കു ന്നു ണ്ട് എന്ന് മനസി ലാ ക്കി സൂ ര്യേ ച്ചി എന്നെ തി രു ച്ചു കി ടത്തി ; ഞാ നറി യാ തെ വഴങ്ങി യപ്പോ ൾ, ഇട്ടി രു ന്ന ടി ഷർട്ട് ഉയർത്തി , ചേ ച്ചി എന് റെ മു ലകളി ൽ ഉമ്മവച്ചപ്പോ ൾ, ഞാ ൻ ചേ ച്ചി യി ലേ യ് ക്ക് അറി യാ തെ ചേ ർന്നു മു റു കെ കെ ട്ടി പ്പി ടി ച്ചു . അന്ന് സൂ ര്യേ ച്ചി യും സ്വ യം ടോ പ് മാ റ്റി എന്നി ലേ യ് ക്ക് ചേ ർന്നലി ഞ്ഞു …. സൂ ര്യേ ച്ചി യു ടെ ചു ണ്ടു കൾ ഞാ ൻ വാ യി ലാ ക്കി യപ്പോ ൾ, ചേ ച്ചി യു ടെ കൈ കൾ എന് റെ സ്വ കാ ര്യ ഭാ ഗത്ത് എത്തി ; കു റച്ചു കഴി ഞ്ഞപ്പോ ൾ എന് റെ കൈ യ്യെ ടു ത്ത് വേ ണ്ടസ്ഥലത്ത് ചേ ച്ചീ തന്നെ വെ ച്ചപ്പോ ൾ ആവശ്യകതമനസി ലാ ക്കി ഞാനും അവസാനം അത് ആസ്വദിച്ചു …. പരസ്പരം നനഞ്ഞു കു തി ർന്നു . പി ന്നീ ട് അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴൊക്കെ പകലും രാത്രി യുമൊ ക്കെ , പരസ്പരം സു ഹി ക്കു ന്ന തലത്തി ലേ യ് ക്ക് , അതൊടുവിൽ സ്വകാര്യ ആസ്വാ ദങ്ങളി ലെ , ലെസ്ബിയൻ ബന്ധമായി പുരോഗമിച്ചെന്നുമൊക്കെ പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് …. പക്ഷേ യി പ്പോ കല്യാ ണത്തോ ടെ , ഞാ നും സൂ ര്യേ ച്ചി യെ പ്പോ ലെ തി കഞ്ഞ Bi-sexual ആയി മാ റി ചേ ട്ടാ ; എന്നാ ലും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊ ക്കെ കൂ ടു മ്പോ ൾ പഴയ കു സൃ തി കളി ലേ ർപ്പെ ടാ റു ണ്ടെ നന്നും എന്നോട് തുറന്നുപറയാനുള്ള സൗഹൃദഭാര്യ-ഭർതൃ ബന്ധമാ യി രു ന്നു ഞങ്ങളുടേത്. കല്യാ ണത്തി ന് ആഭരണങ്ങൾ വാ ങ്ങി യപ്പോ ൾ, പ്രി യങ്ക, സൂര്യക്ക് സമ്മാനമായി വാങ്ങിക്കൊടുത്തതും സ്വർണത്തിന് റെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള അരഞ്ഞാ ണം തന്നെ യാ യാ യി രു ന്നു … ഇതെ ന്താ … Waist Band? എന്ന് അന്ന് ഞാ ൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ…. “ചേച്ചിക്കതാണ് വേണ്ടത് …” എന്ന് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തി ൽ, എന്നെയൊന്ന്നുള്ളിയത്ഞാനോർക്കുന്നു …
രണ്ടു പേ രു ടെ യും കല്യാ ണം കഴി ഞ്ഞെ ങ്കി ലും , ഒരു മി ച്ചു റങ്ങു ന്ന ദി വസങ്ങളി ൽ ചി ലപ്പോ ഴൊ ക്കെ , ഭർത്താ ക്കൻമാ രു മാ യു ള്ള സെ ക്സ് കാ ര്യ ങ്ങൾ സം സാ രി ക്കു ന്ന കൂ ട്ടത്തി ൽ അവർ പഴയ വി കൃ തി കൾ തല തിരിഞ്ഞു കിടന്നും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രയങ്ക എന്നോ ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സെക്സ് ആസ്വാ ദനത്തി ന് വേ റെ തലങ്ങൾ എത്താ റു ണ്ടാ യി രു ന്നു . സൂ ര്യ യെ ഒരു ദി വസം എനി ക്കും വേ ണമെ ന്നു വരെ ഞാ ൻ എന് റെ ഭാ ര്യ , പ്രി യങ്കയോ ട് തമാ ശയ് ക്ക് പറയാ റു മു ണ്ട് . അപ്പോ ൾ, പ്രി യങ്ക പറയും , ചേ ട്ടനെ ന്താ വേ ണ്ടത് എന്ന് എന്നോ ട് പറഞ്ഞ മതി, സൂ ര്യേ ച്ചി യേ ക്കാ ൾ നന്നാ യി ഞാ ൻ ചെ യ്തു തരാം എന്നു പറഞ്ഞു , എന്നെ ടീ സ് ചെ യ്യാ റു ണ്ട് …. “പി ന്നെ ചേ ച്ചി ക്ക് ആരോ ചെ ക്കന്മാ രു ണ്ട് …എനി ക്കറി യി ല്ല!” …പ്രി യങ്ക കൂ ട്ടി ച്ചേ ർത്ത് എന്നാ ലും ഒരു ചേ ഞ്ച് ആരാ ണ് ആഗ്ര ഹി ക്കത്തത് ” എന്ന് തമാ ശയ് ക്ക് ഞാ ൻ ഭാ ര്യ യോ ട് പറഞ്ഞപ്പോ ൾ, അവളെ ന്നെ ഒന്ന് നോ ക്കു കമാ ത്ര മേ ചെ യ്തു ള്ളൂ …..വേ ണമെ ങ്കി ൽ ആയി ക്കോ ളൂ എന്ന മട്ടി ൽ. സൂ ര്യ യെ കണ്ടാ ൽ ആരും മോ ഹി ച്ചു പോ കും ; പി ന്നെ ബ്യൂ ട്ടീ ഷ്യ ൻ എന്ന നി ലയി ൽ സൂ ര്യ , പ്രി യങ്കയ് ക്ക് സൗ ന്ദര്യം സംരക്ഷണവും, ഫേഷ്യൽ, വാക്സിംഗ് തുടങ്ങിയെല്ലാം ചെയ്തു നൽകാറുമുണ്ട് . സ്വ കാ ര്യ ഭാ ഗങ്ങളി ലെ മു ടി കളയു ന്നതി ലൊ ക്കെ പരസ്പരം സഹാ യി ക്കാ റു ണ്ടെ ന്നും പ്രി യങ്കവഴി എനി ക്കറി യാ മെ ന്നു സൂ ര്യ ക്കും അറി യാം. സൂ ര്യ വീ ട്ടി ൽ വരു മ്പോ ഴൊ ക്കെ ഞാ ൻ കാ മത്തോ ടെ തന്നെ അവളെ നോ ക്കു ന്നത് മനസി ലാ ക്കാ ക്കി, ഒരിക്കലവള് , പ്രിയങ്കയോ ട് ചോദിച്ചു … “നീ ചേട്ടന് വിശപ്പ് മാറാൻ ഒന്നും നേരെ ചൊവ്വേ കൊടുക്കാറില്ലേ ?” എന്ന് ദ്വയാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ കേൾക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സൂര്യയ്ക്ക് മടിയുണ്ടായില്ല. അവസരം കിട്ടിയാൽ എന്നോട് സഹകരി ക്കാ നും തയ്യാറാണെന്ന് സൂര്യ അവളുടെ മുഖഭാവത്തി ലും ശരീരഭാഷയിലും എന്നെ മനസി ലാ ക്കു ന്നു മു ണ്ട് . പറ്റി യ അവസരമു ണ്ടാ കും എന്നു തന്നെ യാ ണ് എന് റെ വി ശ്വാ സവും . അവരെ രണ്ടു പേ രെ യും ഒരു മി ച്ചു കി ട്ടു ന്ന ഒരു അവസരം വെ റു തെ ഫാ ന് റസി യാ യി ഞാ ൻ സ്വ പ്നം കാ ണാ റു മു ണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ സൂ ര്യ യടൊ പ്പം നി ൽക്കാ ൻ പോ കാ ൻ പ്രി യങ്കയ് ക്ക് ഇപ്പോ ഴും മടി യി ല്ലാ ത്ത ഒരു കാ രണം, അവരുടെ ആ ലെ സ് ബി യൻ ബന്ധവും , അതി ൽ എന്റെ എതി ർപ്പി ല്ലാ യ്മയും തന്നെ യാ യി രി ക്കും എന്ന് ഞാ ൻ വി ശ്വ സി ക്കു ന്നു . പഠനത്തി ന് റെ ഭാ ഗമാ യി എന്ന പേ രി ൽ ഇപ്പോ ഴും ചി ല രാ ത്രി കളി ലും അവൾ സൂ ര്യാ ടൊ പ്പം തങ്ങാ റു ണ്ട് . പോ കു ന്ന ദി വസങ്ങളി ൽ ലി ങ്കറി ടൈ പ്പ് അടി വസ് ത്ര ങ്ങളൊ ക്കെ പ്ര ത്യേ കം ബാ ഗി ൽ വെ യ് ക്കു ന്നത് ഞാ ൻ കാ ണു മ്പോ ൾ, പ്രി യങ്കയു ടെ കള്ളചി രി യി ൽ രണ്ടു പേ ർക്കും കാ ര്യം മനസി ലാ കും. മറ്റൊ രു ആണു മാ യി ട്ട് അല്ലല്ലോ എന്നോ ർത്തപ്പോ ൾ, വ്യെ ത്യ സ്ഥതകൾ ആസ്വ ദി ച്ചോ ട്ടേ എന്നു കരു തി ഞാ നും എതി ർപ്പൊ ന്നും കാ ണി ച്ചി ല്ല.
പ്രിയങ്ക അന്നു രാത്രി തങ്ങി യതും പിറ്റേ ദ വസം ക്ലാസിൽ പോയതും സൂര്യയുടെ ഫ്ലാ റ്റിൽ നിന്നാണ്; ഉറങ്ങാ ൻ സമയം വി ളി ച്ചപ്പോ ൾ, “എന്താ പരി പാ ടി …? എന്നു ള്ള എന് റെ അർത്ഥം വെ ച്ചു ള്ള ചോ ദ്യ ത്തി ന് … “ങാ , കു ത്തി മറി യാ ൻ തന്നെ യാ ണ് പ്ലാ ൻ… ചേ ച്ചി കു ളി ക്കു ന്നേ യു ള്ളൂ …” എന്ന് ചി രി ച്ചു കൊ ണ്ടു ള്ള പ്രി യങ്കയുടെ കൗ ണ്ടർ മറു പടി യി ൽ, ഞാ ൻ സൂ ര്യ യി ലെ മാ ദകത്വ മാ ണ് ആലോ ചി ച്ചത് …

അന്നും പതി വു പോ ലെ , സൂ ര്യ യാ ണ് ഓഫീ സി ൽ പോ കു ന്ന വഴി അവളെ കോ ളേ ജി ൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് . ക്ലാ സ്സ് കഴി ഞ്ഞു ഇറങ്ങു പോ ൾ സമയം കി ട്ടി യാ ൽ ഞാ ൻ വി ളിക്കാൻ ചെല്ലണം എന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറയു കയും ചെ യ്തു . പ്രിയങ്കയുടെ ‘അമ്മ; അമ്മയെക്കാളും , അമ്മായിയമ്മയെക്കാളും , ഞങ്ങളു ടെ രണ്ടു പേ രു ടെ യും നല്ല ഒരു സു ഹൃ ത്തു മാ യി രു ന്നു , എന്നെനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസിലായി ; അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു ചോദിക്കറും പറയാറുമുണ്ട് . മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനും പ്രിയങ്കയും തുടക്കസമയത്ത് സെ ക്സി ൽ ഒന്നി ൽ കൂ ടു തൽ തവണ ഏർപ്പെ ടാ റു ണ്ടാ യി രു ന്നു. പ്രാ യത്തി ന് റെ കൊ ഴു പ്പി ൽ, സെക്സി ലു ള്ള അവളു ടെ താ ല്പര്യം , ഞാ നും പു തി യ പു തി യ തലങ്ങളി ൽ ആവുന്ന രീതിയി ൽ അവളോ ടൊ പ്പം പരീ ക്ഷി ക്കാ റും , ആസ്വ ദി ക്കാ റു മു ണ്ട് . ആന്റിയുടെ അഡ്വൈ സ് പോ ലെ , പക്ഷേ, പ്രഗ്നൻസി പേ ടി ച്ചു പലപ്പോ ഴും പാ തി വഴി യി ൽ പ്രി യങ്ക എന് റ ലിം ഗം യോ നി യി ൽ നി ന്നു പു റത്താക്കാനോക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാ ക്ടീ സ് ചെ യ്തു . പ്ലാ ൻ ചെ യ്തപോ ലെ , സ്കലനത്തി നു തൊ ട്ടു മു ന്നെ , അവളെ നു ള്ളി ഞാ ൻ അതി നു ള്ള സി ഗ്നൽ കൊ ടു ക്കും . അപ്പോ ൾ എന് റെ ലിം ഗം യോ നി യി ൽ നി ന്ന് വെ ളി യി ലാ ക്കി, കൈ കൾകൊ ണ്ടു സ്ട്രോ ക്ക് ചെ യ്തും , മു ലകൾക്കി ടയി ൽ വെ ച്ചമർത്തി യും , വാ യി ലെ ടു ത്തും , അങ്ങനെ പലരീ തി യി ലും എനി ക്ക് സ്കലനമു ണ്ടാ ക്കി , എന്നെ ആശ്വ സി പ്പി ക്കാ ൻ അവൾ പ്ര ത്യേ കം ശ്ര ദ്ധി ച്ചി രു ന്നു ….as a sexy whore wife.

പീരീഡ് ദിവസങ്ങളിൽ സോഫയിലിരുന്നു പകൽ ടിവി കാണുന്നതിനിടയിൽപ്പോലും ആന്റി കാണാതെ, എന്റെ ആവശ്യം മനസിലാക്കി പ്രിയങ്ക കൈകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിച്ചു സ്കലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ! എനിക്കാണെങ്കിൽ കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഷ്ടവുമല്ല. അവൾക്കാണെങ്കിൽ പിൽസ് അലർജിയും. ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സേഫ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ നോക്കി മാത്രമാണ് അവളുടെ ഉള്ളിൽ കളഞ്ഞിരുന്നത്. പലപ്പോഴും പാതിവഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിൽ എനിക്കത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പോരായിരുന്നു.
ഞാൻ ആന്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന, ഭാര്യയുടെ അമ്മ, മീര, അത്യാവശ്യം ഫോർവേഡ് ചിന്താഗതിയും ഓപ്പൺ ആയി സംസാരിക്കുന്ന ആളുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പല സ്വകാര്യതകൾപോലും പ്രിയങ്ക വഴി മീരയാന്റി അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ അമ്മയും മകൾക്കും അപ്പുറം, അല്പം ഒരു, കെയറിങ് ആൻഡ് ഷെയറിങ് സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു… എന്നോടും ആന്റി ഏതാണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെത്തന്നെ തന്നെയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തുറന്നു ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മയും-മകളും , അമ്മായിയമ്മയും-മരുമകനും ഒക്കെ ആയി സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ടു ജീവിച്ചു വന്നു .
പ്രിയങ്ക ക്ളാസ്സിൽ പോയ ദിവസം, അലസനായിരുന്ന എന്നോട് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യത്തോടെ ആന്റി പതിവ് ബ്രേക്ഫാസ്റ് ടേബിൾ സംസാരത്തിനിടയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു; മോളുടെ പഠിത്തം കഴിയും വരെ മുൻകരുതൽ വേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്… എന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാമെന്ന മട്ടിൽ സംസാരിച്ചു. എന്റെ കോണ്ടം ഇഷ്ടമില്ലായ്മ ഭാര്യ വഴി ആന്റി മനസിലാക്കിയെന്നു എന്ന് സംസാരത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് മനസിലായി; ഒപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ അത്ര തൃപ്തനല്ലെന്നും അറിയാമെന്ന്ആന്റി ദ്വയാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു…
“അവളുടെ പഠിത്തം കഴിയുംവരെ ക്ഷമിച്ചാൽ മതിയല്ലോ” എന്ന്മക്കെ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഓർമിപ്പിക്കാനും ആന്റി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുമുന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചുപോയാൽ അവളുടെ പഠിത്തത്തെ ബാധിക്കില്ലേ?
അപ്പൊ, ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു…
“എന്ന പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു കല്ല്യാണം പോരായിരുന്നോ എന്ന്… ?” ആന്റി മറുപടിയായി വല്ലാതെ ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട്…”അത് എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം അവൾക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ, വിശ്വസിച്ചൊരാളെ നേരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചതല്ലേ… എന്ന് വാത്സല്യത്തോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ…
“ഓഹോ…!”എന്ന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു പതിവുപോലെ ഞാൻ ജോലിക്കായിറങ്ങി.
അടുത്ത ദിവസത്തെ സംസാരത്തിൽ വീണ്ടും എന്നോട് അല്പം താല്പര്യത്തോടെ, ആന്റി പറഞ്ഞു, നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെനിക്ക് മനസിലാവും, ഞാനും നിങ്ങളുടെ ഈ കാലമൊക്കെ കടന്നുപോന്നതല്ലേ…?!അവൾക്ക് എങ്ങനെയും നന്നായി പഠിച്ചു പാസായി പോരണമെന്നു ആഗ്രഹവുമുണ്ട്… നീയുകൂടി അതിന് അവളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചു പോകണം സന്തോഷത്തോടെെ; ഇനി ഒരു വർഷം കൂടിയല്ലേയുള്ളു…
ഞാൻ പറഞ്ഞു…. “ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല, പിന്നെ മറ്റൊരാൾ മനസിലാക്കിയതോണ്ട് മാത്രം കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആന്റീ, ജീവിതം ഒന്നല്ലേയുള്ളു !
പതിവ് ചിരിയോടെ ആഹാരം എടുത്ത് വിളമ്പുന്നതിനിടയിൽ ആന്റി പറഞ്ഞു, “പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടോ മോനെ…” എന്നുപറഞ്ഞു ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ പാത്രം വെയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ, കസേരയിൽ ഇരുന്ന എന്റെ തോളിൽ ആന്റിയുടെ തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ആലില വയർ ചേർത്ത് അമർത്തിക്കൊണ്ടു എന്നെ ഒന്ന് വല്ലാതെ നോക്കി. അത് ഒരു പ്രത്യേക നോട്ടമായിരുന്നു, അന്നുവരെ അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം ആന്റിയിൽ നിന്നുണ്ടായതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ! പൊക്കിളിനു താഴെ വച്ചുടുത്തിരുന്ന സാരിയൽപം മാറിനിന്നതിനാൽ വയറിന്റെ പകുതി ഭാഗം എന്റെ തോളിൽ മുട്ടിയതിന്റെ ചൂട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഞാൻ ചെറുതായൊന്നു ഞെട്ടി, പക്ഷേ എന്നിലെ ആണ് അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തപോലെ തോന്നി…. ആകെ ഒരു ഷോക് അടിച്ചപോലെ !!
കഴിച്ചു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആന്റി പറഞ്ഞു “അതൊക്കെ മനസിന്റെ പൊരുത്തമാണ്, പിന്നെ…സന്ദർഭവും, സാഹചര്യവും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നപോലെയും ഒക്കെയിരിക്കും… ഞാൻ പറഞ്ഞു… “ഇനി പൊരുത്തപെട്ടല്ലേ മതിയാകൂ…ആന്റീ… ശരിയാക്കാം, മോളെ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താ ?
പൊരുത്തപെടാൻ ശ്രമിക്കണം മോനെ.. അവൾ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, നീ വേണം കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി, അവളെക്കൂടി കൂടെ നിർത്തേണ്ടത്. അവൾ എല്ലാം മനസിലാക്കി വരുന്നതേയുണ്ടാവൂ; ക്ഷമ വേണം എല്ലാത്തിനും.. അതിനല്ലേ ഞാനെന്റെ മകളെ, അവളെക്കാൾ പത്തുവയസിൽ കൂടുതലുള്ള നിന്നെയേല്പിച്ചത്.
ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്തു നോക്കാതെ പറഞ്ഞു….”ആന്റിക്ക് അങ്ങിനെ പറയാം, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ…” എങ്കിലും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആന്റീ
“നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മറ്റുള്ളവരല്ല എനിക്ക്, രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ തന്നെ…
നിന്നെ എന്റെ സ്വന്തം പോലെതന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്; കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി തരണ്ടേ ചുമതല കൂടി എനിക്കില്ലേ ?” എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്റിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ദ്വയാർത്ഥഭാവം എനിക്ക് തോന്നി. ചായകുടിച്ചു തീർത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുറിയിലേയ്ക്ക് നടക്കാനൊരുങ്ങിയ, എന്റെ മേൽക്കയിലെ മസിലിൽ പിടിച്ചു ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആന്റി പറഞ്ഞു… “നിന്നെയും അവളെപ്പോലെ തന്നെ അവളുടെ അമ്മയായ എനിക്ക് മറ്റാരേക്കാളും മനസിലാവും” എന്ന്.
ഇവിടെ ഇനിയങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ, തല്ക്കാലം നമ്മൾ മൂന്നു പേരല്ലേയുള്ളു… പരസ്പരം മനസിലാക്കി, സന്തോഷമായി സ്നേഹത്തോടെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മോനെ…
ങാ.. അതൊക്കെ ശെരിയാവും ആന്റി, എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ എന്നെ അവർ കൈയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു തന്നിലേയ്ക്ക് കുറച്ചൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു…. “നീ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മോനേ… കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട… കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിനക്ക് കഴിയും…”
സ്നേഹപരമായ സാമീപ്യത്തിൽ, ഞാൻ അറിയാതെ ആന്റിയിലേയ്ക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു. ആന്റി കുറച്ചൂടെ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ, ആന്റിയുടെ മൃദുലമായ മുലകളുടെ മനപ്പൂർവ്വമുള്ള സ്പര്ശനം ആ സാരിയുടെ മുകളിലൂടെ കൈയ്യിലും മാറിലും എനിക്ക്അനുഭവപ്പെട്ടു! കുറചു നേരം എന്തോ ഒരു മൗനം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ….
അത് അവസാനിച്ചത് കണ്ണുകൾ പരസ്പരം ഉടക്കിയപ്പോൾ, എന്റെ മുഖം, കൈകൊണ്ടു പിടിച്ചടുപ്പിച് കവിളിൽ ആന്റിയുടെ ഒരു ചുംബനത്തോടെയുള്ള ഒരു വാചകമാണ്… “ഞാനും നിന്റെ സ്വന്തം ആണെന്ന് കരുതിക്കൂടെ..?
ഞാൻ വല്ലാണ്ടായി, ആന്റി പിടിവിട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ എന്റെ മുറിയിലേയ്ക്ക് പോയി… കുറച്ചുസമയമെടുത്തു നോർമലാകാൻ. എനിക്കൊന്നും മനസിലായില്ല, പക്ഷേ എല്ലാം മനസിലായി!! ആന്റിയുടെ സ്നേഹത്തിലും അടുത്തിടപഴകിയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും ഇതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിട്ടില്ല. ഇന്നലെ രാത്രിയിലും, പ്രിയങ്കയുടെ അഭാവത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിരുന്നു എട്ടാം നിലയിലെ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ….
ഞാൻ പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ചുനോക്കി… പതിവിന് വിപരീതമായി ആന്റിയിന്നലെ, രാത്രിയിൽ കുളികഴിഞ്ഞു എന്റെയൊപ്പം ടിവി കാണാനിരുന്നപ്പോൾ, ക്ളീവേജ് കാണാവുന്ന സുതാര്യമായൊരു വെള്ള നൈറ്റ് ഗൗൺ ഇട്ടിരുന്നത്; ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം അതിനുള്ളിൽ ധരിച്ചിരുന്ന കറുത്ത ബ്രാ ആ വലിയ മുലകളെ പുഷ് അപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്! സാധാരണ സാരിയോ, നയിറ്റിയോ ഇടാറുള്ള ആളാണ്! പക്ഷെ… കിടക്കാൻ നേരം എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി “ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നു…” എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതോർക്കുന്നു; അതിൽ ഒരു ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു… പ്രിയങ്ക ഇല്ലാതെ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമുള്ള പല രാത്രികളും പകലുകളും ഇതിനുമുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്…. അപ്പോഴൊന്നും ആന്റിയിൽനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പ്രോച്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ! പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണമൊക്കെ സാധാരണയായിരുന്നു… എങ്കിലും, ദ്വയാർത്ഥമുള്ള സംസാരവും ചിരിയും കൗണ്ടർ ഡയലോഗുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്…. കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പെരുമാറ്റം, പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുമുണ്ട്, ആന്റിയിൽ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരിയുണ്ടെന്നും…പക്ഷെ ഞാനൊരിക്കലും തെറ്റായി കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും എന്റെ തുണികൾ മടക്കി വെയ്ക്കുമ്പോഴും, ആഹാരം തരുമ്പോഴും, കാറിൽ എന്നോടൊപ്പം പുറത്തുപോകുമ്പോഴും ആന്റിക്ക് എന്നോട് എന്തോ പ്രത്യേക വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു… പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെയൊരു സ്നേഹമായിരുന്ന് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാത്തതായിരുന്നോ?!
ഒരേ ഫ്ലാറ്റിൽ രണ്ടുമുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ടും ആന്റിയോട് എന്തോ ഞാൻ കുറെ നേരം ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല. ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളവുമായി മുറിയുടെ വാതിക്കൽ വന്നു ആന്റി ചോദിച്ചു…. “ദേക്ഷ്യമാണോ മോനെ?
തെറ്റായി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ, മറന്നേയ്ക്ക്…”
“അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആന്റി, എനിക്ക് ആന്റിയെ മനസിലാകും…”
ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒന്നുരണ്ടു മെയിൽ അയക്കുവാണ്. കുളി കഴിഞ്ഞു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആന്റി മടങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ , ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നതിനു മുന്നേവരെ കാണുകയും സംസാരിച്ചുമില്ല. അത്യാവശ്യം ലാപ്ടോപ്പിലെ കുറച് മെയിൽ നോക്കി, ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ കുളിച്ചു ഡ്രസ്സ് മാറി വന്നപ്പോൾ ആന്റി പാചകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. “എന്നോട് വെറുപ്പൊന്നും തോന്നല്ലേ മോനെ, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മറന്നുകള…” ആന്റി മുഖത്തു നോക്കാതെ പറഞ്ഞു. “സാരമില്ല ആന്റി… ഇഷ്ടക്കേടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല” എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു. പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കി, ഞാൻ ചിരിച്ചപ്പോഴാണ് ആന്റിയ്ക്ക് സമാധാനമായത്.
“എന്ന മോൻ ലഞ്ച് കഴിക്ക്, ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ടു വരാം…” സാരിത്തുമ്പിനാൽ മുഖം തുടച്ചുകൊണ്ട് ആന്റിയും പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു.
“എന്ന ആന്റിയും കുളിച്ചിട്ടു വാ, എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചു കഴിക്കാം…” ഞാനും വളരെ പക്വതയോടെ പറഞ്ഞു.
വശ്യമായ ഒരു ചെറു ചിരിയോടും നോട്ടത്തോടും കൂടി ആന്റി മുറിയിലേയ്ക്ക് കുളിക്കാൻ പോയി….
എന്നും സാധാരണ കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ ബെഡ്റൂം അടയ്ക്കാറുള്ള ആന്റി ഇന്ന് വാതിൽ അടച്ചില്ല; തുണികൾ എന്തെക്കെയോ എടുത്ത് കുളിമുറിയിലേയ്ക് കയറുന്ന നേരം എന്നെ നോക്കിയത് ഞാൻ ഒളികണ്ണാൽ മനസിലാക്കി.
ഞാൻ അലസമായി TV കാണുന്നപോലെ ഇരുന്നു… എന്റെ മനസിലൂടെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ കടന്നുപോയി, ഒടുവിൽ തീരുമാനിച്ചു, സന്തോഷമായി പോകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ, കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു മനസിനെ അംഗീകരിപ്പിച്ചു. ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുത്ത്…. ആന്റി കുളി കഴിഞ്ഞിരങ്ങുമ്പോൾ, വലിയൊരു ടവൽ മുലകൾക്ക് മുകളിൽ ഉടുത്ത് വെളിയിൽ വന്നത്, എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു. ഞാൻ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ TVലേക്ക് എന്നപോലെതന്നെ നോക്കിയിരുന്നു… വാതിലിന് നേരെയല്ലാതെ കുറച് മാറിനിന്ന് ആന്റി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് അലമാരയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് മനസിലായി.
വീട്ടിൽ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു കറുപ്പ് മിഡിയും, ബനിയൻ ക്ലോത്തിലുള്ള ഇറുകിയ ഒരു മഞ്ഞ ടോപ്പും ഇട്ട് ഒരു കോളേജ് കുട്ടിയെ പോലെ കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡൈനിങ്ങ് റൂമിലേയ്ക്ക് ആന്റി വന്നു… നനഞ്ഞ തലമുടി, ഒരു നേരിയ വെള്ള ടവ്വലിൽ തലയ്ക്ക് പിറകിൽ പൊതിഞ്ഞുകെട്ടിയിരുന്നു…. പതിവിനു വിപരീതമായി ആ കറുപ്പ് ഹാഫ് ഫ്രോക്കിലും, മാച്ചിങ് ടോപ്പിലും ആന്റി വളരെ ചെറുപ്പമായിരിക്കുന്നു…
ഇറുകിയ ടോപ് ഉടുപ്പിൽ, ഉയർന്നു ഉന്തിനിൽക്കുന്ന വലിയ മുലകൾ എനിക്ക് പുതിയ കാഴ്ച്ചയായിരുന്നു. ആന്റി ഏതോ ഷേപ്പ് ഉള്ള പുതിയ ബ്രാ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നി. ആന്റിയുടെ ആ സെക്സി ബോഡി സ്ട്രക്ച്ചർ കണ്ടാൽ, അല്ലെങ്കിലും ആരും നോക്കും! ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആന്റിയിൽ അതിശയവും അഭിമാനവും തോന്നി, ഈ പ്രായത്തിലും സൗന്ദര്യവും ഷേപ്പും മൈന്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ… ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് തുടരുന്നതിലുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ആണ് ആ ബോഡി ഷേപ്പ്!
കണ്ണെടുക്കാതെയുള്ള എന്റെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ…. “എങ്ങനെയുണ്ടെടാ ചെക്ക…?” എന്ന വലിയ ചിരിയോടെയുള്ള ചോദ്യം… ഞാനും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി… മഞ്ഞ നേരിയ ടോപ്പിനുള്ളിലെ ചുവന്ന ബ്രാ സ്ട്രൈപ്സ് തെളിഞ്ഞു കാണാം
“എന്തേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലെ നോക്കുന്നത്?! ….എന്തെങ്കിലും പറയ്..” കള്ള ചിരിയോടെ ആന്റിയുടെ ചോദ്യം…
“വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല! ഈ ഡ്രെസ്സൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടി?
“ഇത് നിന്റെ കെട്ടിയോളുടെ ഉടുപ്പുതന്നെ, അവൾക്ക് പാകമല്ലെന്നു പറഞ്ഞു കളഞ്ഞതാണ്…
ആന്റിയെ അരപ്പാവാടയിലും ഉടുപ്പിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്.
“You look so young and sexy…”ഞാൻ ധൈര്യമായി പറഞ്ഞു…
ആന്റിയെന്നെ പതിവില്ലാത്തൊരു നോട്ടം നോക്കി, ഒപ്പം ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ചിരിയും…
“അപ്പൊ നിനക്ക് എന്നെ സെക്സിയായി നോക്കി കാണാനും അറിയാമല്ലേ ?”
മറുപടിയായി ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ, കടിച്ചു തിന്നുമെന്ന് സോഫയിലിരുന്നു ഞാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു…
“ഭാര്യയുടെ ഉടുപ്പിട്ടാൽപ്പിന്നെ, ഭാര്യയെപോലെ അല്ലേ തോന്നൂ !
“ഓഹോ! വഷളൻ… ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ അകത്തേയ്ക്ക് വരുമെന്ന് കരുതി” കണ്ണിൽ കാമത്തോടെ ആന്റി പറഞ്ഞു
“ങാ, പതിവ് പോലെ വാതിൽ ചാരാതിരുന്നപ്പോൾ, എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ആയിരിക്കും എന്നെനിക്കും തോന്നി…
ടവൽ മാത്രം കെട്ടി, കുളിമുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു….” ഞാനും മനസുതുറന്നു!
“ഓഹ് ! വല്യ ഗമയുള്ള മാന്യനായി, ഒളിഞ്ഞുനോക്കി ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ? … കള്ളൻ”
“ആന്റി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുറിയിലേയ്ക്ക് വരാതിരുന്നത്” “ഓഹോ ഞാൻ ഇത്രയും അടുപ്പം കാണിച്ചിട്ടും, നീ അങ്ങിനെയാണോ കരുതിയത്… എന്നാൽ കൂട്ടിക്കോ, നിനക്ക് ഇഷ്ടക്കുറവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുമാകാം, എന്നും പറഞ്ഞു, കൈകൾ ഇരുവശത്തേക്കും അകറ്റി എന്റെ നേരെ ആന്റി നടന്നടുത്തു…
ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ പ്രിയങ്കയുടെ ചേച്ചിയാണെന്നേ പറയൂ” എന്ന് ധൈര്യമായി കമന്റടിക്കുന്നപോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും സോഫയിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റൂ!
“എന്ന ഈ ചേച്ചിയെ കൂടി നീയെടുത്തോ ചെക്കാ…”എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന ചേർത്ത് പിടിച്ചു ചുണ്ടിൽ ഉമ്മതന്നുകൊണ്ട് ആന്റി ഒരുപടി മുന്നിലേയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ, കുന്തങ്ങൾ പോലെനിന്ന ആന്റിയുടെ മുലകൾ ആദ്യമായി എന്റെ നെഞ്ചിൽ അമർന്ന സുഖമനുവപ്പെട്ടു. ചേർന്നു നിന്നപ്പോൾ ആ മഞ്ഞയുടിപ്പിന് മുകളിലൂടെ, ക്ളീവേജിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്വർണ്ണമാലയ്ക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ ആന്റിയുടെ ചുവന്ന ബ്രായിൽ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മുലകളുടെ ഭംഗികണ്ടു. ഞാനും ഒരു ലൈംഗിക ദാഹത്തോടെ ആദ്യമായി ആന്റിയെ കെട്ടിപിടിച്ചു, ഒരു കൈ കഴുത്തിലൂടെയും, മറ്റേ കൈ അരകെട്ടിലുമായി…കുറെ നേരം അങ്ങിനെ മാറിമാറി ചുംബിച്ചു! ഞാൻ കൈകൾ താഴ്ത്തി നിതംബത്തിൽ തഴുകി, ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ആന്റിയിടെ പാന്റി ലൈൻ ആ പാവാടയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ, എന്റെ കൈകളിൽ തടഞ്ഞു… ഞാൻ നിതംബത്തിൽ പിടിച്ചു ശക്തമായി എന്നിലേയ്ക്ക് ചേർത്തമർത്തിയപ്പോൾ, ഇട്ടിരുന്ന ബോക്സിറിനുള്ളിൽ കനത്തുനിന്ന എന്റെ സാധനം, പാവാടയ്ക്ക് മുകളിൽ ആന്റിയുടെ രഹസ്യഭാഗത്ത് മുട്ടി എന്ന് രണ്ടുപേർക്കും മനസിലായി, വിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ അപ്പോൾ അവരെന്റെ ചുണ്ടിൽ മൃദുവായി കടിച്ചു.
ഞാൻ ആന്റിയുടെ മുഖമുയത്തി കവിളിലും, കഴുത്തിലും, ചെവിയിലുമെല്ലാം ഉമ്മവെച്ചു.
വാസന സോപ്പിൽ കുളിച്ചുവന്ന അമ്മായിഅമ്മയ്ക്ക് ഭാര്യയെക്കാൾ സൗന്ദര്യത്തിലും ഗന്ധത്തിലും ശരീരത്തിനും വശ്യത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ നിമിഷം! ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കാമിതാക്കളെപോലെ ചുണ്ടുകൾ വായിലാക്കി ഗാഢമായി ചുംബിച്ചു; ഒടുവിൽ ആലിംഗനത്തിൽ ആ ലിവിങ്റൂം സോഫയിലേക്ക് വീണു.
കുറച്ചുനേരം ആശ്ചര്യത്തോടെ പർസ്പരം കണ്ണിൽ നോക്കി, ആന്റിയൊരു കാമുകിയെപ്പോലെ എന്റെ മടിയിൽ കിടന്നു…. പിന്നെ എന്തെക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടി. വശ്യമായി, തരളിതയായി എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കാൻ ആന്റിക്കു മടിയുണ്ടായില്ല. വികാര വിവശയായി എന്റെ മടിയിൽ പാവാടയും ടോപ്പുമിട്ട് കിടക്കുന്നത് അമ്മായിയമ്മ ആണെന്ന കാര്യം ഞാനും മനപ്പൂർവം മറന്നു, ഭാര്യയുടെ അമ്മയാണെന്നുള്ളത് മറക്കാൻ, ആന്റിയുടെ വസ്ത്രധാരണവും,ശരീരവും, നോട്ടവും എല്ലാം എന്നെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ… ഞാനവരുടെ മിനുസമായ ഇറുക്കമുള്ള ആ മഞ്ഞ ഉടുപ്പ് വയറിനുമുകളിയ്ക്ക് മുലകൾക്ക് മീതെ ഉയർത്തി; ചുവന്ന ബ്രായ്ക്കുള്ളിൽ, ചെറിയ രണ്ട് കുന്നുകൾ പോലെ ഉയർന്നുനിന്ന ആ മുലകളിലും, വെളുത്ത വയറിലും, പോക്കിളിലുമൊക്കെ കൈകളും ചുണ്ടുകളും കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ചു.

ഇതിനിടയിൽ, കഴുത്തിനു മുകളിൽ തടസമായി നിന്ന ആ മഞ്ഞയുടുപ്പ് എന്റെ സഹായത്തോടെ ഊരി മാറ്റാൻ ആന്റി തയ്യാറായി, കൂസലില്ലാതെ, തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഉടുപ്പ് ഊരിയപ്പോൾ, വെള്ള ടവ്വലിൽ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിയ ഈറൻ തലമുടി അഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ടി ഷർട്ടും ഇതിനിടയ്ക്കെപ്പൊഴോ ഊരി മാറുന്നത് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അറിഞ്ഞിരുന്നു, എങ്കിലും രണ്ടുപേരും എതിർപ്പൊന്നും കാണിച്ചില്ല. പ്രണയപരവശരായ രണ്ടുകാമിതാക്കളായി ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറി.
വലിയ വെളുത്ത മുലകൾ നിറഞ്ഞുനിന്ന ചുവന്ന ബ്രായിലും, കറുപ്പ് പാവാടയിലും ആന്റിയൊരു സ്വപ്നസുന്ദരിയെപ്പോലെ, എന്റെ മടിയിൽ സോഫയിൽ കിടന്നു കരലാളങ്ങളാൽ പുളഞ്ഞു. എന്റെ പൗരുഷം മനസിലാക്കി കൊടുക്കാൻ എനിക്കും എന്തോ ആവേശം തോന്നി….
ഞാൻ ആന്റിയുടെ ശരീരഭാങ്ങളിൽ എല്ലാം പല കണ്ടെത്തലുകൾക്കും ശ്രമം നടത്തി, വികൃതികളോടെ സമയം കടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ രോമാവൃതമായ എന്റെ മാറിൽ ആന്റിയുടെ ചുണ്ടുകളും; ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ടിനുള്ളിലെ ജോക്കി ബ്രീഫിനുള്ളിൽ കനംവെച്ചു നിന്ന എന്റെ പൗരുഷത്തിൽ ആന്റിയുടെ കൈവിരലുകളും പരതി നടന്നു.
അലപനേരത്തെ താലോലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നെ നോക്കി മടിയിൽ കിടന്നു ആന്റി പറഞ്ഞു….
“ആരെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നു കാളിങ് ബെൽ അടിച്ചാൽ, ഉടുതുണിയില്ലാതെ ഈ ലിവിങ് റൂം സോഫയിലെ വശപ്പിശകായ കിടപ്പ് ശെരിയാവില്ല….” എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മടിയിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിന്ന്, അഴിഞ്ഞു വീണ മുടി കെട്ടിക്കൊണ്ട് കാമാർദ്രമായി എന്നെ നോക്കി.
ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്ത മനോഹരമായ കക്ഷവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മുലകളുടെയും, അതിനു മേലെ കിടക്കുന്ന സ്വർണമാലയിലും ആന്റിയൊരു അപ്സരസിനെപ്പോലെ…
ഒതുങ്ങിയ വയറിന്റെ ഭംഗിയും ഞാൻ സോഫയിൽ കിടന്നു ആസ്വദിച്ചു കണ്ടു… ഭാര്യയെക്കാൾ എന്തോ ഒരു കാമവശ്യത എനിക്ക് അവരിൽ ഫീൽ ചെയ്ത്. ഞാനും എഴുന്നേറ്റു, ആന്റിയെ ഇടതു കൈകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, വലതുകൈകൊണ്ട് ബ്രായ്ക്ക് മുകളിലൂടെ മുലയിലമർത്തികൊണ്ട് ചുംബിച്ചു .
“എന്തേ? ഈ കെളവിയെ കണ്ടപ്പോൾ ചെക്കന്റെ കൺട്രോൾപോയ?”
എന്നെ പിന്നോട്ട് തള്ളി മാറ്റി, കണ്ണുകളിൽ നോക്കി ആന്റിയുടെ പരിഹാസ ചോദ്യം…
“കെളവിയോ?! കണ്ടാൽ മാദകത്വമുള്ള ഒരു യുവസുന്ദരിയാണ് ആന്റി, ഇപ്പോ ഈ കുട്ടിപാവാടയിൽ കുറേകൂടി ചെറുപ്പമായി… “ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു… ഈ നാല്പതുകാരിയുടെ വശ്യമായസൗന്ദര്യത്തിലും, കാമപരവശതയിലും മരുമകനായ എന്റെ കൺട്രോൾ പോയിരിക്കുന്നു….” വീണ്ടും കെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു!
സോഫയിൽ കിടന്ന മഞ്ഞ ടോപ് ഇടയനായി കൈയ്യിലെടുത്ത് ആന്റി പറഞ്ഞു… “താൽക്കാലം മോൻ ഭക്ഷണം കഴിക്ക്, നേരം ഒരുപാട് വൈകി….”
മുന്നിൽ ചുവന്ന ബ്രെസിയറിനുള്ളിൽ ത്രസിച്ചു നിനക്കുന്ന മുലകൾക്ക് മേലെ ആന്റിയുടെ കഴുത്തിലെ സ്വർണനൂൽ മാല, അതിന് ഭംഗി കൂട്ടുന്ന രീതിൽ കിടക്കുന്നു…. ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആന്റിയുടെ നിറഞ്ഞ മുലകളുടെ വിടവിലേക്ക് മുഖം ചേർത്ത് ഉമ്മവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു “എനിക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ല” എന്ന് ഉടനെ ആന്റിയുടെ മറുപടി ചോദ്യം… “പിന്നെ എന്താ തോന്നുന്നേ?”
“തോന്നുന്നതോ…” എന്ന് പറഞ്ഞു ആന്റിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നു അരക്കെട്ടിൽ ചുറ്റിപിടിച്ചു; ഞാൻ എന്റെ ബെഡ് റൂമിലേയ്ക്ക് നടന്നപ്പോൾ വലതുമുല എന്റെ നെഞ്ചിനു സൈഡിൽ നന്നായി ഞെരിഞ്ഞമർന്നു .
ആന്റി ചോദിച്ചു…. “അയ്യോ! എവിടേയ്ക്ക്കൊണ്ടുപോകുന്നു…?”
“എന്റെ മുറിയിലേയ്ക്ക്.. എന്തേ?”
ഏയ്, അതു വേണ്ട! അത് നിങ്ങളുടെ മുറിയല്ലേ?…
അവിടെയ്ക്ക് വേണ്ട… ! “ബാ, എന്ന നമുക്ക് എന്റെ മുറിയിലേയ്ക്ക് പോകാം…”
എന്ന്പറഞ്ഞു, ആന്റി എന്റെ കൈപിടിച്ചു വലിച്ചതിനുശേഷം, മുന്നിൽ അവരുടെ മുറിയിലേയ്ക്ക് നടന്നു…
അങ്ങിനെ ആദ്യമായി സൗന്ദര്യധാമമായ എന്റെ അമ്മായിയമ്മ, തന്റെ മകളുടെ സുമുഖനായ ഭർത്താവിനെ, ഒരു കാമുകിയുടെ വശ്യതയുടെ ആദ്യമായി അവരുടെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു…
ഇപ്പോൾ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക്, ആന്റി ഇട്ടിരുന്ന മിടിയുടെ മുകളിലൂടെ ആന്റിയുടെ പാന്റി ലൈൻ തെളിഞ്ഞു കാണാപറ്റുന്നുണ്ട്. പുറകിൽ നിന്നും നോക്കിയപ്പോൾ മുകളിൽ വലിച്ചു പൂട്ടിയ ബ്രാ മാത്രം ധരിച്ച ആന്റിയുടെ തുടുത്ത വെളുത്ത ശരീരത്തെ ഞാൻ അടിമുടി ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചു കണ്ടു!
ഇതുവരെ നോക്കാത്ത ഒരു നോട്ടം… ആ നിതംബത്തിന്റെ ആകാരഭംഗിയും, വിരിഞ്ഞ പുറവും എന്നെ ഉന്മാദദനാക്കി! മുറിയിലെത്തിയ ആന്റി ആദ്യം AC ഓൺ ചെയ്ത് കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു. ഞാൻ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ആന്റിയുടെ മുഖം എന്റെ വയറിനോട് ചെർത്തു പിടിച്ചു. ആന്റി എന്റെ വയറിൽ ഉമ്മ വെയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവരെന്റെ മുണ്ട് അഴിച്ചു താഴെയിട്ട്, എന്റെ വെള്ള ജോക്കി ബോക്സറിനു മുകളിലൂടെ എന്റെ പൗരുഷം തടവി ഫീൽ ചെയ്തു. ” മകൾക്ക് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ മുതല് ഞാനും കാണട്ടെ…” എന്ന്പതിയെ പറയുന്നതിനിടയിൽ, പെട്ടെന്ന് എന്റെ ബോക്സറും അവർ തന്നെ താഴേയ്ക്ക് ഊരി. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കാലുകൾ സ്വാതന്ത്രമാക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്റെ ലിംഗം കൈയ്യിലെടുത്തു ആകാംഷയോടെ നോക്കുകയും, തടവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആന്റി മുഖമുയർത്തി എന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ, ആന്റിയിലെ സ്ത്രീയുടെ Lust എനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു .
ഞാനാദ്യമായി, എന്നേക്കാൾ പ്രായമായ ഒരു മാദകസുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ കരപരിനാലാളനം ശരീരം അനുഭച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനുളിൽ, ആന്റിയിടെ നെയിൽ പോളിഷിട്ട ഭംഗിയുള്ള വിരലുകളാൽ, എന്റെ ലിംഗത്തിൽ അളവെടുക്കുന്നപോലെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു; അതിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പുറകോട്ടു മാറ്റിക്കൊണ്ട്, റോസ് കളറിൽ തിളങ്ങി നിന്ന ലിംഗാഗ്രത്തിൽ ചുബിച്ചു… ഞാൻ താഴേയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും എന്റെ ലിംഗം ആന്റിയുടെ വിടർന്ന ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ മുട്ടി ത്രസിച്ചു നിന്നു…; കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനു മുന്നേ അത് ആദ്യമായി ആന്റിയുടെ വായിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പരമോന്നതിയിൽ ആയിരുന്നു…
ഉദ്ധരിച്ചുനിന്ന എന്റെ സാധനത്തെ കൈവിരലുകളാൽ മുറുകെ പിടിച്, ആന്റി ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും നീക്കത്തിനൊപ്പം, അവരുടെ നാക് അതിനു ചുറ്റും എന്തോ മാജിക് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു … ഭാര്യയെക്കാൾ ഈ കാര്യത്ത്തിൽ അവളുടെ അമ്മയുടെ പ്രാഗൽപ്യം എനിക്ക് മാനസിലായി. സ്വന്തം മോൾക്കറിയാത്ത ഒരു പുരുഷ വശീകരണ ടെക്നിക്ക്! അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടത് തന്നെ… !
കുറചു നേരം അത് തുടർന്ന ആന്റി; എനിക്ക് പിടിവിട്ടു പോകുമെന്ന അവസ്ഥ മനസിലാക്കി ഇടയ്ക്ക് കൈയ്യുർത്തി എന്റെ മുലഞ്ഞെട്ടിൽ തടവി, എന്റെത് വായിൽ നിന്നെടുത് മുഖത്തേയ്ക്ക് നോക്കികൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു… എന്നെ ചുംബിച്ചു, എന്റെ precum ഉം അവരുടെ സലൈവയും ചേർന്ന പ്രത്യേക രുചിയുള്ള ചുംബനം! ബ്രായ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ആന്റിയുടെ മുലകളിൽ തടവിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആന്റിയുടെ സ്കർട്ടിന്റെ ഹൂക് അഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും, ആന്റി തന്നെ അതിവിദഗ്തമായി അത് ഊരി, ആ കുട്ടിപ്പാവാട നേരെ കാലുകൾക്ക് ചുറ്റുമായി തറയിൽ വീണു…. ഓഹ്! മാച്ചിങ് ചുവപ്പ് പാന്റി ! ഞാൻ അതിശയിച്ചുപോയി… ആ ചുവന്ന മാച്ചിങ് പെയർ, ആന്റി ഒരു അപ്സരസിനെ പോലെ നിന്നു തിളങ്ങി. ഒരു സ്വപ്ന സുന്ദരിയെപ്പോലെ സ്വന്തം മരുമകന്റെ മുന്നിൽ കൂസലില്ലാതെ നിന്ന് സ്വന്തം അമ്മായിയമ്മ ബ്രാ അഴിക്കാൻ പിന്നിലേയ്ക്ക് കൈ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, “കിടന്നോട്ടെ ആന്റി, പിന്നെ മതി…” എന്നു പറഞ്ഞു, തോളിനിരുവശവും കൈപിടിച്ച്ഞാനവരെ ബെഡിൽ ഇരുത്തി പുറകോട്ടു തള്ളിയിട്ടു.
ഒരു അപ്സരസിനെ പോലെ കടും ചുവപ്പു നിറമുള്ള പാന്റിയിലും ബ്രായിലും തന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്മുന്നിൽ കാമപരവശയായി ആ അമ്മായിയമ്മ കിടക്കുന്നത് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ കണ്ടുനിന്നു… ഇറുകിയ ബ്രായ്ക്കുള്ളിൽ കൂർത്തു നിൽക്കുന്ന മുലകൾ കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ആസ്വാദനമാണ്. സ്വർണകൊലുസുകൾ അണിഞ്ഞ മനോഹരമായ കാലുകൾ കട്ടിലിനു വെളിയിലേയ്ക്കിട്ടു കിടന്ന അവരുടെ കാലുകൾക്കിടയിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന ഞാൻ, പാന്റിയിലെ ആ യോനിഭാഗത്തെ ചെറിയ നനവ് കണ്ടു.
ആന്റിയുടെ യോനി നല്ലൊരു പുരുഷലിംഗത്തെ വരവേൽക്കാൻ നീരണിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി. ഞാൻ മുന്നിലേയ്ക്ക് ചരിഞ്ഞു ആന്റിയുടെ മുലകളെ ബ്രേസിയറിനു മുകളൂടെ ചുംബിച്ചു, രണ്ടുകൈകളും മുലകളിൽ തഴുകിക്കൊണ്ട് മുഖം താഴേക്കിറക്കി വയറിലെയും പൊക്കിൾച്ചുഴിയിലെയും കലാപരിപാടികൾ ചെയ്ത്, എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആന്റിയെ ഞാൻ പരുവപ്പെടുത്തി. കുറച്ചുകൂടെ താഴേയ്ക്ക് നീങ്ങി, ആ ചുവന്ന ഫാൻസി പാന്റിയുടെ മുകളിലൂടെ അവരുടെ മദനചെപ്പിലെ നനവിൽ മുഖമർത്തി… ആന്റിയിൽ നിന്നും പതിഞ്ഞ ശബ്ദവും ദീർഘനിശ്വാസവുമുണ്ടായി… തലയുയർത്തി എന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്നു നോക്കി, അപ്പോൾ കാമദാഹം എനിക്കാ കണ്ണുകളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.
മരുമകൻ ഒരിക്കലും തന്റെ സ്ത്രീത്വത്തിൽ ഉമ്മവെയ്ക്കുമെന്നു അവർ കരുതിയിരുന്നില്ലായിരിക്കണം!
ഭാര്യയുടെ അമ്മയെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇതിപോലെ കിട്ടുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാനും കരുതിയില്ല!
ഞാൻ പതിയെ ആന്റിയുടെ ആ പാന്റി പതിയെ ഊരാന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, അല്പം ഉയർന്നു തന്നു ആന്റിയും സഹകരിച്ചു. നനവുപടർന്ന ആ പാന്റിയൂരി ഞാൻ കട്ടിലിൽ ഇട്ടു.
ആ വെളുത്തു തുടുത്ത യോനിയുടെ രോമമൊക്കെ നന്നായി വടിച്ചു മിനിക്കിയിരിക്കുന്നു… ആന്റി നേരത്തെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി? നീരണിഞ ആ യോനി മുഖത്തിൽ, ഞാൻ വിരലുകളോടിച്ചപ്പോൾ ആന്റിയെന്നെ വിവശയായി നോക്കി… ആ നോട്ടത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസിലായി, ആന്റി അതിലും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്…. പിന്നെ ആന്റിയുടെ സ്വർഗ്ഗവാതിക്കൽ, ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ആ വീനസ് മൗണ്ടിന്റെ വിടവിലേയ്ക്ക് ഞാൻ പതിയെ തല കുനിച്ചു! എന്റെ നാവിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വെളുത്ത തുടകൾ അറിയാതെ പതിയെ അകന്നുമാറി, മുട്ടുകൾ മടക്കി ആന്റി യോനി വിടർത്തി … നല്ല റോസാ പൂവുപോലെ പിങ്ക് കളറിൽ അത് എന്റെ കണ്ണുകൾക്കുമുന്നിൽ തുറന്നു. എന്റെ നാവുകൊണ്ട് വിരുത് കാട്ടി പ്രത്യുപകാരമായി ആന്റിയെയും നല്ലരീതിയിൽ തന്നെ സുഖിപ്പിച്ചു. ആന്റിയുടെ യോനിക്ക് ഏതോ നല്ല മൈൽഡ് പെർഫ്യൂമിന്റെ മണമുണ്ടായിരുന്നു… മരുമകന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പാന്റിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയാണത് എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി. ആന്റിയുടെ ഒരു കാൽ ഉയർത്തി, എന്റെ തോളിൽ വച്ച്, നാക്ക് പ്രയോഗത്തിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ ആന്റിയുടെ ശരീരം ചെറുതായി ഒന്ന് വിറച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസിലായി ഒരു ചെറിയ ഓർഗാസം അവർക്ക് കിട്ടി എന്ന്….
പതിയെ നാവ് മേലോട്ട് നീക്കി അടിവയറിൽ നക്കി, കട്ടിലിൽ ആന്റിയുടെ മുകളിലേക്ക് പതിയെ ഇഴഞ്ഞു കയറി, കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുഖത്തും കഴുത്തിലും, ബ്രായ്ക്ക് മുകളിലൂടെ മുലയിലുമൊക്കെ ഉമ്മവച്ചു. മുലകൾ ബ്രായ്ക്കുള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. എന്റെ കൈകൾ അവരുടെ പിന്നിൽ പരതിയപ്പോൾ, ഒരു സൈഡിലേയ്യ് ചരിഞ്ഞു ബ്രാ ഊരി മാറ്റാൻ ആന്റി എന്നെ സഹായിച്ചു. ബ്രാ മാറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അതിശയിച്ചുപോയി… തുടുത്ത ഷേപ്പ് പോകാത്ത മുലകളിൽ, എണ്ണക്കറുപ്പോടെ തുറിച്ചുനിൽക്കുന്ന മുലക്കണ്ണുകൾ, പ്രിയങ്കയുടേതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായി തോന്നി. തലോടലിൽ ആന്റിയുടെ മുലകൾക്ക് അവളുടേതിനേക്കാൾ പതുപതുപ്പ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.

Kambikathakal: കാമദേവത – 1
മുലകൾ സ്വാതന്ത്രമായപ്പോൾ എന്നെ മുടിയിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചു മുഖം മുലകളിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ, അടക്കിപ്പിടിച്ച സ്വരത്തിൽ ആന്റി പറഞ്ഞു “വലിച്ചു കുടിക്കെടാ ചെക്കാ…”,
എനിക്ക് മനസിലായി ആന്റിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന്. ആ വലിയ വെളുത്തു തുടുത്ത മുലകളിൽ ഒന്ന് വായിലാക്കി, ഒന്നിലെ മുലക്കണ് കൈകൊണ്ടു തടവിയപ്പോൾ… ആ…ആഹ് എന്നൊരു നിർവൃതിയുടെ ശബ്ദം…
ആന്റിക്ക് യോനിയിലെ നാക്ക് പ്രയോഗത്തെക്കാൾ സുഖിക്കുന്നുണ്ടെന്നു എനിക്ക് മനസിലായി.
ചിലർക്ക് അങ്ങിനെയാണ് എന്നത് പുതിയ അറിവായിരുന്നു. ആന്റിയുടെ കൈവിരലുകൾ എന്റെ മുടിയിഴകളിൽ പരതി നടന്നു
ഇതിനിടയിൽ ആന്റിയുടെ കൈകൾ അതിവിദഗ്ദ്ധമായി എന്റെ ലിംഗം താലോലിച്ചു ത്രസിപ്പിച്ചു നിർത്തി…. അതോടൊപ്പം അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്ആന്റി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു “ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശി വൈകിട്ടാവുമ്പോൾ എത്തും!”
“അത് വൈകിട്ടല്ലേ…” എന്നുപറഞ്ഞു ഞാൻ ആന്റിയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തയ്യാറായത് മനസിലാക്കി, ആന്റി കാലുകൾ അകത്തി മരുമകനായ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. വെണ്ണക്കല്ലുപോലുള്ള ആ മാദക സുന്ദരിയുമായ അമ്മായിയമ്മയെ അനുഭവിക്കാൻ, ഞാനാദ്യമായി കൊഴുപ്പും ചൂടും നിറഞ്ഞ യോനിയിലേയ്ക്ക് എന്റെ ലിംഗം മുട്ടിച്ചപ്പോഴേയ്ക്കും, ആന്റിയിലെ പരിചയസമ്പന്ന കാമിനി ഇടതു കൈവിരലുകൊണ്ട് എന്റെ സാധനത്തിനു വഴിതെറ്റാതെ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി. മറുകൈകൊണ്ട് എന്റെ ചന്തിയിൽ ചെറുതായമർത്തി സഹായിച്ചു, എന്റേത് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴുള്ള സ്ത്രീയുടെ സംത്രിപ്തി, മുതുകിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആന്റിയുടെ ആ ചിരിയിലൂടെ മനസിലാക്കി. നന്നായി ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനുള്ള പൊസിഷനിൽ ആന്റി തന്നെ വേണ്ടപോലെ സ്വയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, എനിക്ക് സുഗമമായി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരാനുള്ള ശ്രദ്ധയുമുണ്ടായിരുന്നു. ആന്റിയിലെ പരിചയസമ്പന്നയായ കളിക്കാരിയുടെ താഴെക്കിടന്നുള്ള സഹകരണം, എനിക്ക് അധിക സമയം
പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ അവസരം തന്നില്ല!
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്കലനം സഭവിക്കും എന്ന് മനസിലാക്കിയ ഞാൻ പതിയെ നിർത്തി…
“എന്തേ?…” എന്ന ആന്റിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്റെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള മുൻപരിചയം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു….
“ചെക്കാ, നീ പേടിക്കണ്ടാ, ധൈര്യമായി അകത്ത് കളഞ്ഞോ, മോളെപ്പോലെ അല്ല ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ്….”
എന്നു പറയുമ്പോഴേയ്ക്കും ഞാൻ ലിംഗം വെളിയിലെടുത്തപ്പോൾ, സംഭോഗം പൂർണമാകാത്തതിന്റെ ഒരു നിരാശയും, അസ്വസ്ഥതയും അവരിൽ ഞാൻ കണ്ടു
“കോണ്ടമില്ലാതെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ പൂർണമായും ഉള്ളിൽ കളഞ്ഞു ആസ്വദിക്കാൻ കൂടിയാണ് മോനെ ആന്റി ഈ സാഹസത്തിന് തയ്യാറായതും, കിടന്നു തരുന്നതും… എന്റെ മരുമകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നന്നായി കളിച്ചു ത്രിപ്ത്തിപെട്ടോട്ടെ എന്നു കരുതിയാണ്, ഞാൻ ഈ അവസരം തന്ന് സഹായിക്കുന്നത്…” എന്ന കള്ള ചിരിയോടെയുള്ള ഡയലോഗും…
ഇതിനിടയിൽ ആന്റിയുടെ യോനിയിൽ ലിഗം പുറത്തെടുത്ത്, കട്ടിലിൽ നിവർന്നു കിടന്ന, എന്റെ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ആന്റി, പതിയെ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, വലതുകാൽ എന്റെ തുടയ്ക്ക് മുകളിലേയ്ക്കിട്ട്, പുറത്തേയ്ക്ക് കവച്ചു കയറിയിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കൈയ്യിൽ പിടിച്ചു ഞാനാന്റിയെ സഹായിച്ചപ്പോൾ, പുതിയൊരാവേശത്തോടെ, കിടക്കയിൽ സ്വന്തം മരുമകന്റെ വയറിനു മുകളിലേയ്ക്ക് പൂർണനഗ്നയായി കാലുകൾ കവച്ചു കയറിയിരിക്കാൻ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് മടിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു…
എന്റെ ലിംഗം ആന്റിയുടെ നിതംബത്തിൽ പിന്നിൽ തട്ടിയത് മനസിലാക്കി, അല്പം താഴോട്ട് നീങ്ങിരുന്നു, വലതുകൈകൊണ്ട്അ തിനെ സ്വന്തം യോനിയിലേക്ക് അതിവിദഗ്ദ്ധമായി കടത്തി വച്ചതിനു ശേഷം, കൈകൾ പരസ്പരം എന്റെ വിരലുകളിൽ കോർത്തു പിടിച്ചും, എന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈ കുത്തിയിരുന്നും ആന്റി ഒരു പരിചയസമ്പന്നയായ ഒരു കുതിര സവാരിക്കാരിയെപ്പോലെ സ്ത്രീയുടെ മിടുക്കു കാട്ടിയുള്ള ചടുലമായി നീക്കങ്ങൾ… ഇതിനിടയിൽ കെട്ടിവച്ചിരുന്ന അവരുടെ മുടി അഴിഞ്ഞു വീണത് ഇടയ്ക്ക് ആന്റി കൈകൾകൊണ്ട് പുറകോട്ട് മാടിയിട്ടു
എന്റെ മുന്നിൽ, ഒരു പോൺ സ്റ്റാറിന്റേതുപോലേ സുന്ദരിയായ അമ്മായിയമ്മയുടെ കൊഴുത്ത മുലകൾ ആടിത്തിമർത്തു.
മോളുടെ പോലെ ചെറിയ മുലയല്ല ഞാനിപ്പോൾ, താങ്ങി, തഴുകി ആസ്വദിക്കുന്നത്. മുകളിൽ ആയതോണ്ട് എനിക്ക് കുറചൂടെ സമയക്കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ആന്റിക്ക് ഒരു നല്ല ഓർഗാസത്തിനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടായി… ആന്റിയുടെ ശീലക്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും, മുഖഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും, യോനിയിലെ ശബ്ദവ്യത്യാസത്തിൽ നിന്നും എന്റെ ലിംഗത്തിലെ ചൂടുള്ള നനവിൽ നിന്നുമൊക്കെ എനിക്ക് മനസിലായി.
ഒടുവിൽ എന്നിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന എന്റെ ചൂടുള്ള പാൽ ആ മദനച്ചെപ്പിലേയ്ക്ക് പൊട്ടിയൊഴുകാറായി എന്ന് മനസിലാക്കിയ ആന്റി, കുറച്ചുനേരം സ്പീഡുകൂട്ടി അടിച്ചു. അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ എന്റെ പാലിന്റെ, ചൂട് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആന്റിക്ക് ആദ്യമായി സ്വന്തം മരുമകനെ ത്രിപ്തിപ്പെടുത്തിയ സന്തോഷം. എന്നിട്ടും വീണ്ടും കുറച്ച് നേരംകൂടി ആന്റി യോനി ഇറുക്കി പിടിച്ചു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നടുവിളക്കി എന്റെ ലിംഗത്തിനെ സുഹിപ്പിച്ചു, സ്കലനത്തെ പൂർണതയിലെത്തിച്ചു! പതിയെ നിർത്തിയിട്ടു ചോദിച്ചു… സുഹിച്ചോടാ മോനെ…?
“ങും, നന്നായിട്ട്…” ഞാൻ ആ കൊഴുത്ത മുലകളിൽ തഴുകികൊണ്ട് പറഞ്ഞു
“ഇന്നാണ് എവിടെ വന്നിട്ട് മുഴുവനായി സെക്സ് ആസ്വദിച്ചത്…
ആന്റി പുലിയാണ്…” ഞാൻ കോംപ്ലിമെന്റായി പറഞ്ഞു!
“ആന്റിക്കോ?’…. ഞാനും മടികൂടാതെ ചോദിച്ചു
“എന്റെ അവസ്ഥയും, ശബ്ദങ്ങളും കേട്ടിട്ട് നിനക് മനസിലായില്ലേ?”
യോനിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ലിംഗം ഊരുന്നതിനിടയിൽ ആന്റി ചോദിച്ചു…
കുറേക്കാലം കൂടി ഞാനും നന്നായി സുഹിച് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കവിളിൽ നുള്ളൂകയും, കൈകൊണ്ട് കട്ടിലിൽ നേരത്തെ ഊരിയിട്ട ആന്റിയുടെ ആ പാന്റി കൊണ്ട് എന്റെ ലിംഗവും തുടച്ചു തന്നു; ലിംഗത്തിൽ തലോടുകയും ചെയ്തു.
മറുപടിയായി സ്വന്തം അമ്മായിഅമ്മയെ ചേർത്തു പിടിച്ചു ഒരു ദീർഘ ചുംബനം ചുണ്ടോടുചുണ്ട് ചേർത്തു നൽകിയപ്പോൾ ആന്റിയും എന്റെ ചുണ്ടുകൾ വായിലാക്കി റസിപ്രോക്കറ്റുചെയ്തു.
കുറച്ചേറെ നേരം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രണയകാമിതാക്കളെപ്പോലെ പോസ്റ്റ് സെക്സ് സെഷൻ ആസ്വദിച്ചു. “ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആരാണ് ആന്റിയുടെ?” എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിന്, “കാമുകൻ” തന്നെ കുട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേർന്നു കിടന്ന, അമ്മായിയമ്മയുടെ തുടുത്ത മുലകൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഉമ്മവെയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ആന്റി അത് വായിലാക്കി കുടിക്കെന്ന രീതിയിൽ എന്റെ തലയുടെ പുറകിൽ പിടിച്ചു അമർത്തി. ഞാൻ ആ പൊൻകുടങ്ങളെ മാറിമാറി കുടിച്ചു; ആന്റി കണ്ണുകളടച്ചു ആസ്വദിച്ച് കിടന്നു. ഉദ്ധരിച്ചു നിലക്കുന്ന എന്റെ ലിംഗം ഈ സമയത്ത് ആന്റി അവരുടെ യോനിയുടെ താഴെ തുടകൾക്കിടയിലാക്കി പതിയെ കാലുകളനക്കി എന്നെ സുഖിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു…
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചു ബാത്രൂമിൽ കയറി; തലമുടി നനയാതിരിക്കാൻ, എന്റെ മുന്നിൽ പൂർണ നഗ്നയായി നിന്നു, കൈകൾ കൊണ്ട് മുടി തലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തികെട്ടുമ്പോൾ, ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത യോനിയും, കക്ഷവും ഞാൻ ഒന്നോടെ നോക്കി; അതൊരു മറക്കാനാവാത്ത കുളിയുമായിരുന്നു… പരസ്പരം സോപ്പ് തേച്ചു മേനി തഴുകി ഷവറിനു താഴെ നിന്നു.
ആന്റിയുടെ മുലകളെ ഞാൻ വീണ്ടും കൈകളിൽ എടുത്ത് നനവോടെ ഉമ്മവെച്ചു. അതിനിടയിൽ ത്രസിച്ചു നിന്ന എന്റെ ലിംഗത്തിലേയ്ക്ക് ആന്റിയുടെ കൈകളെത്തി, ഞാൻ ഷവർ ഓഫ് ചെയ്തു. കുളിമുറിയിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു വീണ്ടും അൽപനേരം എന്റെ സാധനം വായിലെടുത്തു, ഇടയ്ക്ക് വായിൽ നിന്നു ലിംഗം പുറത്തെടുത്ത് ആന്റി പറഞ്ഞു, “ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലൊന്നുമില്ല… എല്ലാം ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്തില്ലേ?!” എന്നുപറഞ്ഞു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ബാളുകളിൽ മുത്തമിട്ടു ആന്റി.

കുളികഴിഞ്ഞു, പൂർണ നഗ്നരായി ഞങ്ങൾഅമ്മായിഅമ്മയും മരുമകനും കെട്ടിപ്പിച്ചു ബാത്ത് റൂമിനു വെളിയിൽ വന്നു ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആന്റി അലമാരയിൽ നിന്നു പുതിയ പെയർ കറുപ്പ് ബ്രായും പാന്റിയും എടുത്തണിഞ്ഞു… ബ്രാ ഇടുന്നതിനിടയിൽ വളരെ കൂളായി ഹൂക് ഇട്ടുകൊടുക്കാനായി എന്നിലേയ്ക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്ന ആന്റിയെ പുറകിൽ നിന്നും ഒന്നൂടെ മുലകളെ തഴുകി ഒപ്പം കഴുത്തിൽ ഉമ്മവെയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ മുലകൾ പിടിച്ചു കപ്പിനകത്താക്കി ബ്രായുടെ ഹുകും ഇട്ടുകൊടുത്തു. അതിനു മേലെ ഫ്രോക്കും, ടോപ്പും ഇട്ടു ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെപ്പോലെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന്ആന്റി പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ, ഓഹ്! നിനക്കു മുണ്ടു മാത്രം ഉടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്നൊരു കമന്റും പറഞ്ഞു; എന്റെ ലിംഗത്തിൽ പിടിച്ചിളക്കി ആന്റി ക്ലോക്കിലേയ്ക്ക് നോക്കി, ഡൈനിങ് ടേബിളിലേയ്ക്ക് ചെന്ന്; ഒടുവിൽ വൈകിയ സമയത്ത് ഒരു ആലസ്യത്തിൽ ലഞ്ചിനായി മൂന്നരയായപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ എത്തി, ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ ആദ്യമായി ആഹാരവും കഴിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് ആഹാരം എന്റെ വായിൽ വെച്ചുതരാനും സ്നേഹനിധിയായ ആന്റി മറന്നില്ല.
ഊണുകഴിഞ്ഞു വീണ്ടും തിര്യെ വന്നു കുറച്ച്നേരം ആന്റിയുടെ റൂമിൽ സംസാരിചിരുന്നു…
അന്നുവരെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഫോര്മാലിറ്റി ഇല്ലാതായത് രണ്ടുപേരും മനസിലാക്കി. ഞാൻ കട്ടിലിന്റെ ഹെഡ്ഡറിൽ തലവച്ചു ആന്റിയെ നോക്കി കിടന്നു. കട്ടിലിനരുകിൽ എന്റെ വയറിനപ്പുറം മറുവശത്ത് കൈകുത്തി ആന്റിയും ചരിഞ്ഞെന്നെ നോക്കിയിരുന്നു…
“നിനക്ക് എന്നോട് എന്ത് തോന്നുന്നു…?”
എന്നുള്ള ആന്റിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, കെട്ടിപിടിച്ച് ചുണ്ടിൽ ചുംബിച്ചു, ഞാൻ കൂസലില്ലാതെ പറഞ്ഞു… “ആന്റിയൊരു കാമക്കഴപ്പിയാണെന്ന്…”
“അതെഡാ…ഇന്നുമുതൽ ഞാനും നിന്റെ കഴപ്പ് മൂത്ത രണ്ടാം ഭാര്യയാണ്…. മറക്കരുത്! നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞു ജീവിക്കാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു, പതിയെ നിവർന്ന് കൈകൾ താഴേയ്ക്ക് നീക്കി ഉടുത്തിരുന്ന, എന്റെ മുണ്ടു പതിയെ വകഞ്ഞു മാറ്റി0 ആന്റിയെന്റെ ലിംഗം കൈയ്യിലെടുത്ത് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി; വീണ്ടും വലുതാക്കി, എന്റെ മുഖത്തേയ്ക്ക് നോക്കി വശ്യമായി ചിരിച്ച ആന്റിയുടെ മുഖം എന്റെ കാലുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് മെല്ലെ നീങ്ങിയപ്പോൾ, അവർ ഏതാണ്ട് എനിക്കെതിരെ പാതി തിരിഞ്ഞു കിടന്നു, കാലുകൾ എന്റെ തോൾവശത്തേയ്ക്ക് മടക്കിവെച്ച് കട്ടിലിൽ സൗകര്യമായി ഇടം കണ്ടെത്തി. ആന്റിയുടെ നാക്കിന്റെ ചൂട് വീണ്ടും എനിക്കെന്റെ ലിംഗത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു.
ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ആന്റിയുടെ സ്കിർട്ടിനടിയിലൂടെ പാന്റി മാറ്റി യോനിയിൽ വിരലുകളോടിച്ചപ്പോൾ, കാലുകൾ കുറച്ചകത്തി, വിരൽ പ്രയോഗം തുടരാൻ ആന്റിയുടെ സഹകരണം; എന്റെ നടുവിരൽ അകത്ത് കടന്നപ്പോൾ ആന്റി ഒരു കാൽ മടക്കി ഉയർത്തി വെചു എന്റെ വിരലിന്റെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടുമുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു ആന്റിയൊരു പരിചയസാമ്പന്നയായ പോൺ സ്റ്റാറിനെപോലെ ഒരു പതിനഞ്ചു മിനിറ്റോളം ചരിഞ്ഞു കിടന്നു നാക്ക് കൊണ്ട് എന്നെ സ്വർഗം കാണിച്ചു.
അതിനിടയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ആന്റിയുടെ പാന്റിയൂരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ, എന്റെ ലിംഗത്തിൽ നിന്നു തല ഉയർത്തി, അവർ തന്നെ പാന്റിയും മിഡിയും മാറ്റി… എന്റെ മുന്നിൽ വീണ്ടും നഗ്നയായി… ഞാൻ തലയിണ താഴേയ്ക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ടിലിൽ നേരെ കിടന്നു. ആന്റി പഴയപോലെ തിരിഞ്ഞു കിടന്ന് ധൃതിയിൽ എന്റെ ഉയർന്നു നിന്ന ലിംഗം പിടിച്ചു വീണ്ടും വായിലാക്കി. ഇപ്പോൾ എന്റെ മുഖത്തിനഭിമുഖമായി തിരിഞ്ഞു കിടന്ന ആന്റിയെ ഞാൻ ഒരു കാൽ പിടിച്ചുയർത്തി എന്റെ മുഖത്തിനു മുകളിലൂടെ അപ്പുറത്താക്കി….
ആന്റിക്ക് കാര്യം മനസിലായി! പെട്ടെന്നുതന്നെ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ സെക്സ് ആസ്വദിക്കാൻ എന്റെ ലിംഗം വായിൽ തുടരെത്തന്നെ അവർ എന്റെ മുഖത്തിനു മുകളിൽ യോനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 69 പൊസിഷനിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു; സുഹിക്കാനായി കൃത്യമായ രീതിയിൽ പൊസിഷൻ ക്രമീകരിക്കാൻ എന്നെക്കാൾ മിടുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് കുറെ നേരം പരസ്പരം ഞങ്ങൾ നാവുകൊണ്ട് മാജിക്കുകൾ കാണിച്ചു. ആന്റിയുടെ യോനി കൂടുതൽ നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ ലിംഗം അന്നുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത മുതിർന്ന സ്ത്രീയുടെ വ്യത്യസ്തമായ നാക്ക് പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി ; തന്നെക്കാൾ 11 വയസ് പ്രായക്കുറവുള്ള മരുമകന്റെ മൂർച്ചയുള്ള നാവിന്റെ അനുഭത്തിനു ആന്റിയുടെ മിനുമിനുത്ത യോനിയും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു
ഇക്കാര്യങ്ങളിലെ ആന്റിയിലെ പരിചയ സമ്പന്നയായ കാമിനി , സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്നിലെ പൊട്ടിത്തെറിയെ മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കി.
എന്റെ ലിംഗം ആന്റിയുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ ഒന്ന് വെട്ടി വിറച്ചപ്പോൾ, അതിൽ വിരലുകൾചുറ്റി താഴേക്കമർത്തി മുറുകെ പിടിച്ചു, ലിംഗാഗ്രം ചുണ്ടുകൾകൊണ്ട് ചേർത്തുപിച്ച്, ഒടുവിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചപോലെ എന്റെ സ്കലനം വായ്ക്കകത്ത് സ്വന്തമാക്കി കുടിച്ചിറക്കി, ആന്റി എന്നെ വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി! ഞാനും ആവേശത്തിൽ ആന്റിയെ നക്കിയും ആഴത്തിൽ നാവുകടത്തിയും സുഹിപ്പിച്ചു… ആന്റിയിലും വിറയലും ദീർഘനിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ടായി. കാലുകൾ എന്റെ മുഖത്തിനു മേലെ കൂടി പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആന്റി വന്നപ്പോൾ ആ വലിയ നിതംബങ്ങളും ഈറനണിഞ്ഞ യോനിയും എന്റെ കണ്ണുകൾക്കുമുന്നിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി വിടർന്നു കണ്ടു ഞാൻ.
അൽപനേരം കഴിഞ്ഞു, തിര്യെ വന്നു എന്നെ കെട്ടിപിടിചു കിടന്നു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു എന്റെ മോളെ കുറച്ചുനാൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം… “അവളുടെ പഠിത്തം കഴിയും വരെയും, അതുകഴിഞ്ഞും ഞാനിവിടെയുണ്ട്, നിന്റെ അത്യാവശങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ..”
ഞാനും പറഞ്ഞു… “ഞാനും ഇവിടെയുണ്ട് ആന്റിയുടെ അത്യാവശങ്ങൾക്ക്…”
നിനക്ക് എന്ത് എപ്പോ ഏത് രീതിൽ വേണമെങ്കിലും മടിയില്ലാതെ എന്നോട് ചോദിച്ചോ, സൗകര്യം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ആന്റി എപ്പോഴും റെഡിയാണ്…
എന്നുവെച്ചു മോളെയൊരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കരുത്, അവൾക്കുള്ളത് വേണ്ടരീതിയിൽ കൊടുക്കകയും, വാങ്ങുകയും വേണം… “അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എനിക്കുള്ളത് കേട്ടോടാ കള്ളചെക്കാ…. പിന്നെ…നമ്മൾ, ഇപ്പൊ ചെയ്ത രീതി, നിങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാം, സേഫ് ആയി കാര്യങ്ങൾ നടക്കും…” ആന്റി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു; അവൾക്കറിവുണ്ടാകില്ല, നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം; അതിലൊന്നും മടിയും നാണവും വേണ്ടകാര്യമില്ല”
ഗർഭധാരണം ഒഴിവാക്കി, മകളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ അമ്മയുടെ ട്രെയിനിങ്, ഞാൻ മനസിലോർത്ത് ! ഞാൻ പറഞ്ഞു…. “ആന്റിയുടെ മകൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു…. പുതിയ രീതികളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ അവളെ കാണിക്കാറുണ്ട്. പഠിപ്പ് മിടുക്ക് അവൾ കാട്ടാറുമുണ്ട്! “
ഓഹോ! എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വീണ്ടും വല്ലാതെ നോക്കി ആന്റി…
പ്രണയ ജോഡികളെപ്പോലെ കുറച്ചുനേരം കൂടി ഞങ്ങൾ ചിലവൊഴിച്ചപ്പോഴേയ്ക്കും, പ്രിയങ്കയെ, എന്റെ ഭാര്യയെ, ആന്റിയുടെ മകളെ കോളേജിൽ നിന്നും പിക് ചെയ്യാൻ സമയമായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം ഭാര്യയെ കോളേജിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒന്നുമറിയാത്തപോലെ അമ്മായിയമ്മ മിഡിയും ടോപ്പുമൊക്കെ മാറ്റി, പതിവ് വേഷത്തിൽ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മോളുകാണാതെ എന്നെ നോക്കി ഒരു കള്ളചിരിയും… ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒപ്പമിരുന്ന് ആന്റിയുണ്ടാക്കിയ കാപ്പിയും കേക്കും കഴിച്ചു. പതിവ് പോലെ ചിരിയും സംസാരവും, ഒക്കെയായി സമയം കടന്നുപോയി.
എന്റെ ക്ഷീണവും പകലത്തെ അദ്ധ്വാനവും കാരണം ഞാൻ അല്പം നേരത്തെ കുളികഴിഞ് ഡിന്നെർ കഴിച്ചു കിടന്നു…. അമ്മയും മോളും കൂടി TV കണ്ടിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു… പാതിമയങ്ങിയ എന്റരികിലേയ്ക്ക് ഒന്നുമറിയാതെ, അന്ന് രാത്രി പ്രിയങ്കയും, ബെഡ്റൂം വാതിൽചാരി, കുളി കഴിഞ്ഞു, പൂർണ നഗ്നയായി, ഒരു സെക്സ്നു തയ്യാറായ്യാണ് കിടക്കയിലേക്ക് വന്നത്… മുറിയിലെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ, പ്രിയങ്കയുടെ തുറിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുലകൾക്കും, വശ്യമായ പൊക്കിൾ കുഴിയുടെയും താഴെ നഗ്നമായ അരക്കെട്ടിലെ ആ സ്വർണ അരഞ്ഞാണത്തിൽ അവളുടെ ശരീരം ഒരു സുന്ദരശില്പമായി എനിക്ക് തോന്നി. ആ കാഴച, എന്നിലെ പുരുഷനെ ആകർഷിക്കാൻ ധാരാളമായിരുന്നു.
പതിവിനു വിപരീതമായി, അന്ന് അവളാണ് മുൻകൈയെടുത്ത്, കിടക്കയിലേക്ക്കൈ കൾ കുത്തി, ചൂടും, സുഗന്ധവുമുള്ള ആ ഇളം നഗ്നമേനി എന്നിൽ ചേർത്തുരച്ചു എന്നെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ, ഞാൻ ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ട് മുൻവശം അഴിച്ചു തുറന്നിട്ടതും അവൾതന്നെ… ലിംഗം യോനിയിൽ കയറ്റി കളിക്കാനുള്ള മൂഡ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു; എങ്കിലും അവളെയും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല… മുകളിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി, അവളുടെ യോനി മുഖത്തോടു ചേർത്ത്, തല ഉയർത്തി കുറെ നേരം നക്കി കൊടുത്തു. അവൾക്ക് നന്നായി സുഹിച്ചു, എന്ന് എന്റെ നാക്കിലെയും, മുഖത്തെയും ജ്യൂസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി; അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഉച്ചയ്ക്ക് അമ്മ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി, രാത്രി മകൾ ഏറ്റെടുത്തു… ക്ഷീണം കാരണം ഞാൻ അനങ്ങാതെ കിടന്നു… താഴേയ്ക്കിറങ്ങി എന്റെ ലിഗം നക്കിയും തടവിയും പ്രിയങ്ക, വലിപ്പം വെപ്പിച്ചെടുത്, എന്റെ മുകളിലേയ്ക്ക് കയറി അവൾ; കുന്തിച്ചിരുന്നു അടിച്ചു തന്നു, അമ്മയേക്കാൾ മിടുക്കിയാണ് ഞാൻ എന്ന മട്ടിൽ… ശരീരഭാരം ഇപ്പോൾ കുറവായതോണ്ട് ആവേശത്തിൽ, അവൾ സ്വയം അകത്തു കടത്തിയ എന്റെ കുട്ടനെ യോനിയിൽ തിരുകി, മുകളിൽ ഇരുന്നു ബെഡിൽ മുട്ടുകാൽ കുത്തി പറക്കുകയായിരുന്നു… എന്റെ സ്കലനമെത്താറായി, എന്ന് ഞാൻ കൈയ്യിൽ നുള്ളി സിഗ്നൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അവൾ വിദഗ്ദ്ധമായി ലിംഗം യോനിക്ക് പുറത്താക്കി കൈയിലെടുത്തു; അവളുടെ മുലകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചു സ്പീഡിൽ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്തു. എന്റെ ലിഗം വീണ്ടും ഒരു റൌണ്ട് തകർത്ത്. അവസാന തുള്ളിയും അവളുടെ മുലകളിലേയ്ക്ക് വീണുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാത് റൂമിൽ പോയി വൃത്തിയാക്കി വന്നു നൂൽബന്ധമില്ലാതെ എന്നോടൊപ്പം കിടന്നു.
ക്‌ളാസ്സുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു…. അടുക്കളയിൽ ചായ ചോദിച്ചു ചെന്ന, എന്നോട് ആന്റി ചോദിച്ചു… “അവളെവിടെ മോനെ?’ ഞാൻ പറഞ്ഞു, “തളർന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു… ഇപ്പൊ ധൃതിയിൽ, ക്‌ളാസ്സിൽ പോകാൻ കുളിച്ചു റെഡിയാവുന്നാന്റി…” ആന്റിക്ക് കാര്യം മനസിലായി ഓഹ് ! നീ ഇന്നലെ വിഷമിച്ചു കാണുമല്ലോ ?!
മ്മ്…ഞാൻ ഒന്ന് മൂളി… “ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ടാളും കൂടി എന്നെ തളർത്തി” എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ചായ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആന്റി എന്നെ നോക്കുന്ന നോട്ടം കണ്ടാൽ അറിയാം…. ഇവൻ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നാണ് ചായ കുടിച്ചു ഗ്ലാസ് വെച്ചപ്പോൾ, പ്രിയങ്ക കാണുന്നില്ല എന്നുറപ്പിച്, അടുക്കളയിൽ നിന്ന ആന്റിയുടെ മുലകളെ ഒന്ന് പുറകിൽ നിന്നും പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു. ഭയത്തോടും ഇഷടത്തോടും ആന്റി എന്നെ അവിടുന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു.
ഇതിനിടയിൽ ഞാനും കുളികഴിഞ്ഞു. പ്രിയങ്കയെ ക്‌ളാസ്സിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് തിര്യെ വന്നപ്പോൾ, ആന്റിയും ജോലിക്കുപോകാനായി തയ്യാറായി വിശ്വസുന്ദരിയെപ്പോലെ പിങ്ക് സാരിയിലും മാച്ചിങ് ബ്ലൗസിലും പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു… എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ ആന്റി തന്ന ആവേശം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ മടികൂടാതെ മുറിയിലേയ്ക്ക് ചെന്ന്; ഭാര്യയുടെ അടുത്തുള്ളതിനേക്കാൾ സ്വാതത്ര്യത്തോടെ ഞാൻ അമ്മായിയമ്മയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു, ചുംബിച്ചു. ഒരു നിരാശയ്ക്ക് കാരണമാകാൻ ആന്റി സമ്മതിച്ചില്ല; തിരയെ കെട്ടിപിടിച്ചു. ഞാൻ സാരിയുടെ മുന്താണി മാറ്റി ആ വലിയ മുലകളെ, തഴുകുമ്പോഴേയ്ക്കും, ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച മട്ടിൽ, സാരി ഉടയാതെ അതഴിച്ചു കസേരയിലേയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആന്റി പറഞ്ഞു…”നിനക്കെന്നെ ഇപ്പൊ വേണമല്ലേ?! ഇന്നലെ കളിച്ചു കൊതിതീർന്നില്ലേ?”….. ഇത്‌ തീരുന്ന കൊതിയല്ലാന്റീ…
പിങ്ക് അടിപ്പാവാടയിലും ബ്ലൗസിലും എനിക്ക് നല്ലൊരു കാഴ്ച സമ്മാനിച്ചു നിന്ന അമ്മായിയമ്മ, ഒരു ചിരിക്കും ചുംബനത്തിനും ഒടുവിൽ, സ്വയം കട്ടിലേയ്ക്ക് മലർന്നു കിടന്ന്. എന്നെ നോക്കി, ഞാൻ ആന്റിയുടെ തുടകൾക്ക് മുകളിലേയ്ക്ക് കയറിയിരുന്നപ്പോൾ ബ്ലൗസിന്റെ ഹുക്കുകൾ അഴിക്കാൻ ക്ഷമയോടെ കിടന്നു തന്നു എനിക്കും ആന്റിക്കും ഒരേ മനസായിരുന്നു… അടങ്ങാത്ത, പുതിയ ആവേശം. ബ്ലൗസിന്റെ ഹുക്കുകൾ മാറ്റിയപ്പോൾ, സർക്കിൾ സ്റ്റിച്ചുകളുള്ള, വെളുത്ത ബ്രായ്ക്കുളിൽ തുടുത്ത മുലകൾ റബ്ബർ പന്തുപോലെ കനത്തുനിന്നു. കുറേനേരം കെട്ടിമറിയലിനും, കരലാളങ്ങളാക്കും ശേഷം, പതിയെ ബ്രാ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്നു… ഓരോന്നായി പരസ്പരം വിവസ്ത്രരാക്കി. ഒരു നവവധുവിനെപ്പോലെ കിടന്ന്, കാമദാഹത്തോടെ നിറഞ്ഞ മാറിലേയ്ക്ക് ആന്റി എന്നെ വലിച്ചടുപ്പിച്ചു; എന്റെ മുഖം ആ ഉയർന്നു നിന്ന മുലകളിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ, പുതിയ സുഗന്ധം, മുലഞെട്ടുകൾ മാറിമാറി വായിലാക്കിയത് അവർ നന്നായി ആസ്വദിച്ച്, സ്വയം മറന്നു കാലുകൾ അകത്തി എനിക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കി.
ആന്റിയുടെ നനഞ്ഞ യോനിയിൽ എന്റെ പൗരുഷം അനായാസമായ പ്രവേശനം സാധ്യമായപ്പോൾ, ആന്റി കാലുകൾ ചേർത്തമർത്തി എന്റെ നീക്കങ്ങളുടെ പൂർണസുഖം അനുഭവിച്ചു. ഒടുവിൽ ആന്റി കൈകളാൽ വലിഞ്ഞുമുറിക്കിയ എനിക്ക് അരക്കെട്ട് മാത്രമേ ചലിപ്പിക്കാൻ അവസരം തന്നുള്ളൂ. അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്നിലെ അണക്കെട്ട് ആന്റിയിലേയ്ക്ക് പൊട്ടിയൊഴുകിയപ്പോൾ ആന്റിയുടെ മുഖത്ത്‌ രണ്ട് സംത്രിപ്തിയുടെ ചിരി; മരുമകനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയതിലും, സ്വയം തൃപ്തിപ്പെട്ടതിലും… ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, നല്ലൊരു ആസ്വാദനത്തിന് ശേഷം ജോലിയ്ക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു… ഇന്ന് നമുക്ക് ലീവ് എടുക്കാം ആന്റി…”. ഓഹ്..ഹോ … നീ എന്നെ ലീവ് എടുപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, ഞാൻ ലീവ് എടുക്കാം…എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം കട്ടിലിലേക്ക് കെട്ടിമറിഞ്ഞു; പ്രണയബദ്ധരായി അടുത്ത കാമകേളികളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങി… പിന്നീട് പല ദിവസങ്ങളിലും, എനിക്കുവേണ്ടി ഒരുപാട് പുതുമകൾ കണ്ടെത്തി ആന്റി ഏന്നോടൊപ്പം സെക്സ് ആസ്വദിച്ചു. എന്നെ ആസ്വദിപ്പിച്ചും സുഹിപ്പിച്ചും അവർ എന്റെ ഒരു നല്ല കാമുകിയായി.
എല്ലാ സെക്സ് രീതികളും പൊസിഷനുകളും മകളുടെ കൂടെയും, അമ്മയുടെ കൂടെയും ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി. അങ്ങിനെ മധുരസുന്ദര ശാരീരിക ആസ്വാദനം ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കഴിഞ കുറെ നാളുകളായി തുടർന്ന് പോരുന്നു. മകൾക്ക് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന അമ്മായിയമ്മ എനിക്ക് മാത്രമേ കാണു. ആന്റിയുമായുള്ള അടുപ്പം പ്രിയങ്കയ്ക്ക് മനസിലായോ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ആന്റിയും ഞാനും അറിയാതെ പെരുമാറ്റത്തിലും സംസാരത്തിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അടുത്തിടപഴകിപ്പോകാറുണ്ട്. അത് അവൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടും അങ്ങിനെ ഒരു സംശയമോ വിഷയമോ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല! പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അവൾ സൂര്യയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദിവസം… “Take care of mummy…” എന്ന ഒരു ഒറ്റ ഡയലോഗിൽ അവൾക്കത് മനസിലായി എന്ന് എന്നെ മനസിലാക്കിത്തരുകയും ചെയ്തു.
സ്നേഹനിധികളായ ഭാര്യയും, ഭർത്താവും അമ്മായിയമ്മയും പിന്നെ സൂര്യയും ചേർന്ന സന്തുഷ്ടകുടുംബമായി ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു കാമിച്ചു ജീവിച്ചു പോകുന്നു…. ശേഷമുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് എഴുതാം.

119971cookie-checkസ്നേഹ സാമീപ്യത്തിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *