ഖദീജ 2

Posted on

(ഇതിലും ഫോകസ് വാണമടി കഥയില് തന്നെ ആണ് )
ഇതില് അവസാനത്തെ സാങ്കല്പിക കഥ ആയിരികും .
അടുത്ത പാർട്ട് തൊട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോവും .

ആദ്യമേ ഇപ്പഴത്തെ സിറ്റേഷ്വൻ പറയാം ..
അങ്ങനെ ഞാൻ എൻജിനിയറിങ് പാസ് ആയി.
ഒരു ഐടി കൊമ്പനിയില് ജോലിയും കിട്ടി .
വീടിൽ നിന്ന് പോയി വെരാവുന്ന ദൂരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ .
പാർവതികും ജോലി ആയി . അവളക് വേറെ ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു .
പക്ഷേ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു .
ജോലി ആയപ്പോള് അവളക് വീടിൽ നിന്ന് കുറചൂടേ ഫ്രീഡം ഒകെ കിട്ടി തുടങ്ങി .
മറ്റേത് അങ്ങനെ കറങ്ങാന് പോവാന് ഒന്നും വീടില്ലായിരുന്നു . ഇപ്പോ അതൊന്നും സീൻ ഇല്ല .
അവൽഡേ വീടിൽ നിന്ന് അര മണികൂർ എടുകും കമ്പനിയില് എത്താന് . എനിക് 10 മിനിറ്റ് മതി അവടെ എത്താന് .
അവളെ ബസ് സ്റ്റോപ്പില് നിന്ന് ഓഫീസിലോട് ആകുന്നത് ഞാൻ ആണ് .
അങ്ങനേ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു വര്ഷം കഴിഞ്ഞു . എനികും അവളകും 23 വയസ്സ് ആയി . ഇത്താക് 37ും ആയി .
ഇത്താക് വയസ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള് ഇല്ലായിരുന്നു . ഒരേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ആയിരുന്നു .
അടിപൊളി കുണ്ടിയും മുലയും നല്ല ഐശ്വര്യവും .
അവൽഡേ വീടിൽ കല്യാണ കാര്യം ഒകെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി .
അവൾ ഒരു വര്ഷം കൂടെ സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നികുന്നു .
ഞാൻ ഒരു കളി കിട്ടാന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു .
പക്ഷേ അത് മാത്രം അവൾ സമ്മതിച്ചില്ല .
പിടി ഒകെ തെരുമായിരുന്നു . പിടിച്ച് പിടിച്ച് അവൽഡേ മുലയും ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാകിയിടുണ്ട് .
അവൾ എനിക് വായിലെടുത്ത് തെരും മിക്കപ്പോഴും .
ഹോ അവൽഡേ ഊമ്പല് അത് ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ് .
അവൾക്കു ഞാൻ നക്കി കൊടുകാറുണ്ട് .
പക്ഷേ കുണ്ണ കേറ്റാൻ മാത്രം സമ്മതികൂല .
അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മതി എന്നാണ് അവൾ പറയാറുള്ളത് .
ബാക്കി ഇത്തയിലോട് വരാം..

മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും പർദ്ദ ഒന്നും ഇടാറില്ലായിരുന്നു ഇത്ത .
പുറത്ത് പോവുമ്പോള് മിക്കപ്പോഴും ചുരിതാർ ആയിരുന്നു വേഷം . തട്ടം പോലെ ശാളും ഇടും .
പക്ഷേ ഈ അടുത്ത ഇടക് ഖദീജ ഇത്തയെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വെച്ച് കണ്ടു ,അത് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു . എപ്പഴും ചുരിദാർ ആയിരുന്നു പുറത്ത് പോവുമ്പോള് ഇടുന്നത് .
പക്ഷേ അന്ന് ഇത്തയെ കാണണം എന്ന് എപ്പഴും ആഗ്രഹികുന്ന അതേ ഡ്രസ്സിൽ …. ഒരു ചുവന്ന സാരീ ആയിരുന്നു ഉടുതിരുന്നത് .
തലയില് വേറെ തട്ടമോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു . ഒരു സിന്ദൂരവും പൊട്ടും കൂടെ ഇട്ടാല് ഇപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു
ഹിന്ദു കഴപ്പി പെണ്ണിനെ പോലെ തോന്നും . അത് എന്നെങ്കിലും കളികാൻ കിട്ടിയാല് ഞാൻ ചെയ്തിരികും .
ഇത്തയെ സാരിയില് ഒരു സിന്ദൂരവും പൊട്ടും ഒകെ ഇട്ട് കാണണമെന്നത് എന്റെ ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു .
കണ്ണ് ഒകെ ഏഴുതീടൂ ഉണ്ടായിരുന്നു . ആ മുലവെട്ടിന്റെ ഇടക്കോട്ട് കിടന്ന താലിമാല ആരും കാണാതെ എടുത്ത്
പുറത്ത് ഇടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു . ഹോ അതിന്റെ ഒകെ ഒരു ഭാഗ്യം . അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ത എന്നെ കണ്ടു .
എണീറ്റ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട് പറഞ്ഞു “നിന്നെ ഇപ്പോ കാണുന്നില്ലലോഡ ,നീ താടി ഒകെ വന്നൂ ആൾ അങ് അടിപൊളി ആയല്ലോ”.
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട താടി നല്ല പോലെ വളർത്തുന്നേ . തൊട്ട് അടുത്ത് ആണ് വീട് എങ്കിലും ജോലി ഒകെ ഉണ്ടായോണ്ട് ഞങ്ങള്
തമ്മില് കണ്ടിട്ട് തന്നെ രണ്ട് മാസം എങ്കിലും ആയി കാണും . അത് കേടപ്പോള് കെട്ടിപ്പിടച്ച് ഒരു ഉമ്മ കൊടുകാൻ തോന്നി .
പക്ഷേ പറ്റത്തിലലോ … ഞാൻ ചുമ്മാ ചിരിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു
ഞാൻ: സാരീ നല്ലപോലെ ചേരുന്നുണ്ട് ..
ഇത്ത : ഹോ നീ നമ്മളെ ഒകെ ശ്രദ്ധികുവോ ..
ഞാൻ: പിന്നേ .. ഇത്ത നമൂടേ മുത്ത് അല്ലേ .
ഇത്ത :പോടാ ..
ഞാൻ:എന്തേ പെട്ടന്ന് സാരിയിലൊട് മാറിയത് .
ഇത്ത :എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റീ ഒകെ വേണ്ടേ .
ഞാൻ: എങ്കില് ഒരു പൊട്ടും കൂടെ ഇഡ് .
ഇത്ത :പൊട്ടു മാത്രം ആകണ്ട ഒരു സിന്ദൂരം കൂടെ ഇട്ട് നീ എന്നെ അങ് കെട്ടികൊ .
(മയിര് അത് കെടപ്പോള് കുണ്ണ വടി പോലെ ആയി ,അകത്ത് ജെട്ടി ഉള്ളത് ഭാഗ്യം )
ഞാൻ:ഞാൻ റെഡി ..
ഇത്ത : ശ്രീജ ചേച്ചി(എന്റെ അമ്മ ) സമ്മതികുവോ ..
ഞാൻ:നമുക് ചോതിച്ച് നോകാം .. അല്ലെങ്കില് ഒളിച്ചോടാം .
ഇത്ത :ഫാ ഓടികും നിന്നെ ഞാൻ .. നിന്നെ ഉടനെ പിടിച്ച് കെട്ടികാൻ പറയണം .

ഞാൻ:കുറചൂടേ അടിച്ചുപ്പോളിച്ചു നടകട്ട് എന്റെ ഖദീജത്താ …
ഇത്ത : എന്താടാ ചുറ്റി കളി വലോം ഉണ്ടോ .
ഞാൻ: ചുറ്റികളി ഇല്ല പക്ഷേ ഒരുത്തിയെ ഇഷ്ടമാണ് …
ഇത്ത : നീ ആൾ കോളാമല്ലോ .. ഫോട്ടോ കാണികട ..
(ഫോണില് ഫോട്ടോ കാണിച്ച് കൊടുത്തു )
ഞാൻ:എങ്ങനെ ഉണ്ട് .
ഇത്ത :കോളാട .. സുന്ദരി കുട്ടി .. നിനക് ചേരും …
ഞാൻ:ഹ .. പിന്ന എന്താ ഒണ്ട് …
ഇത്ത :ഓഹ് ഒന്നുമില്ലട .. നീ പുതിയ സിനിമ വലോം ഉണ്ടെങ്കില് സെൻഡ് ചെയ് .

അങ്ങനെ സിനിമ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നംബർ ചോതികാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നികുമ്പോള് ആണ് എന്റെ അമ്മയുടെ എൻട്രി .
അമ്മ വന്ന് ഇത്തയുടെ സൈഡില് നിന്നു. അമ്മ ഒരു കറുപ്പ് സാരീ ആയിരുന്നു . കറുത്ത പൊട്ട് ഒകെ ഇട്ടു അടിപൊളി ലുക്കില് നികുന്നു .
അമ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞാല് എന്റ അതേ നീളം ,43 വയസ്സ് പ്രായം , കണ്ടാൽ പക്ഷേ അത്രയും തോന്നികകൂല .
അമ്മയെ ആദ്യമായി കമ്പി രീതിയില് ശ്രദ്ധിച്ചത് അന്ന് ആണ് . മുലക് ഓക്കേ നല്ല ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു . ഏകദേശം ഒരു 34 ബി വെരുമായിരുന്നു സൈസ്സ് .
നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ള കുണ്ടിയും ഉണ്ട് . രണ്ടിനേയും കൂടെ അങ്ങനേ കണ്ടതും എന്റെ കൺട്രോൾ പോയി തുടങ്ങി .
ആ സമയം തന്നെ അമ്മ വീടിൽ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞു . ഇത്തയുടെ നംബർ വാൻഗികാനും പറ്റിയില്ല .
പക്ഷേ വീടിൽ പോയി നേരെ വാണം അടിച്ച് കളഞ്ഞില്ല . എന്തേലും കഥ ആലോചിച്ച് വാണം അടികുന്നത് പ്രേതേക സുഖം ആണ് .

(ഇനി ആ സാങ്കല്പിക കഥയിലോട് കടകാം ,ഈ പ്രാവിഷ്യം ഒരു പുതിയ കഥാപാത്രം കൂടെ വാണ കഥയില് ഉണ്ട് .. എന്റെ അമ്മ ശ്രീജ )
ഈ കഥ തുടങ്ങുമ്പോള് തന്നെ എന്റെ അമ്മ എനിക് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ട് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് .
അച്ഛന് ദൂരെ ആണ് ജോലി .. മാസത്തില് ഒരികൽ വെരും . സെക്സില് വലിയ താല്പര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു (ഇത് ഒറിജിനൽ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരൂന്നു ).
ഒരു ദിവസം അമ്മ വിരലിടോൻഡ് ഇരുന്നപ്പോള് ഞാൻ അങ്ങോട് ചെന്ന് കേറി കൊടുത്തു .
ആ ഒരു വിഷയത്തില് പിടിച്ച് പയ്യേ പയ്യേ ഞങ്ങള് തമ്മില് ഉഗ്രന് കളികൾ ആയി മാറി .
ഇനി കഥയിലോട് ..
ഒരു ദിവസം ഉറകം എഴുന്നേറ്റ് ചെലുമ്പോള് അമ്മ അടുകളയില് ജോലിയില് ആയിരുന്നു .
ദോശ ചൂടോൻഡ് ഇരികുമ്പോള് ഞാൻ ചെന്ന് പുറകില് കൂടെ കെട്ടിപിടിച്ചു .
ഒറ്റ മോന് ആയത് കൊണ്ടും അപ്പൂപ്പനും അമ്മുമയും ഒകെ മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടും ഞങ്ങളക് വീടിൽ വേറെ ആരുഡയും
ശല്യം ഇല്ലായിരുന്നു .

പെട്ടന്ന് അമ്മ തിരിഞ്ഞു എന്നിട് എനിക് ദീർഘ ചുംബനം തന്നു . ഉറകം എണീറ്റ് വാ കഴുകാതെ വന്നത് ഒന്നും
അമ്മകു ഒരു പ്രശ്നം അല്ല . കാരണം ഞങ്ങള് അങ്ങനേ ആയിരുന്നു .
അമ്മ :രാവിലെ തന്നെ എന്തുവാ ഉദേശം …
ഞാൻ : അത് എന്തേ .. ഞാൻ ദോശ കഴികാൻ വന്നതാ …
അമ്മ : എന്റ കല്ല് ചൂട് ആയാല് ,പിന്ന നീയും ഞാനും ഇന്ന് ദോശ കഴികണ്ടി വെരുതില്ല .
ഞാൻ :എങ്കില് ഞാൻ അത് അങ് ചൂട് ആകടെ കൊച്ചു കള്ളി ….
അമ്മ :ഇപ്പോ വേണ്ടട.. നമുക് ഫുട് ഒകെ കഴിച്ചിട് മതി.
ഞാൻ :എങ്കില് ഓക്കെ .
അമ്മ :മോന് ഇപ്പോ പോയി ഫ്രെഷ് ആയിട് വാ ….
ഞാൻ :ഒഓഹ് ..

ഞാൻ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട് വന്നപ്പോള് ദോശ ഒകെ റെഡി ആയി ഇരികുന്നു .
ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നു കഴിച്ചു . കഴിച്ച് തീർന്നതും എനിക് ഒരു കോള് വന്നൂ .
ആ കോൾ തീർന്നപ്പോള് ഒരു മണികൂർ ആയി . പുറത്ത് നിന്ന് ആയിരുന്നു വിളിച്ചത് .
അകത്തോട് കേറി വാതില് അടച്ചതും അമ്മ എന്നെ പിടിച്ച് ഒരു ലിപ്പ് ലോക്ക് അടിച്ചിട് പറഞ്ഞു
“മൈരേ രാവിലെ വന്ന് എന്റെ കല്ലും ചൂഡാകി വെച്ചിട് കോളും തോലിച്ചോണ്ടു നടകുന്നോ ”
പിന്ന ഒന്നും നോകിയില്ല എടുത്തുകൊണ്ട് കട്ടിലിൽ ഇട്ട് നല്ല ഒരു കളി അങ് കളിച്ചു .
അപ്പുറത്തെ വീടിലെ ഖദീജ ഇത്തയെ എനിക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു .
ആ പുണ്ടചിയെ എങ്ങനെ എങ്കിലും സെറ്റ് ആകി കളികണം അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം .
ഒരു ദിവസം ജെന്നലില് കൂടെ ഇത്ത അലകുന്നതും നോകി ഞാൻ വാണം അടികുകയായിരുന്നു .
പെട്ടന്ന് അമ്മ കേറി വന്നൂ .
ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല .
അമ്മ : ഡാ തായൊളി .. എന്തുവാ ഇത് …
ഞാൻ : അമ്മാ അത് ..
അമ്മ : നിനക് എന്നെ മാത്രം പോര അല്ലേ …
ഞാൻ :അത് എനിക് കുറേ നാള് മുംബ് തൊട്ടേ ഇത്തയെ ഇഷ്ടമാണ് അമ്മാ ….
അമ്മ : ആ നീ അത് അടിച്ച് തീർത്തിട് എന്റ മുറിയിലോട് വാ

ഞാൻ അന്തംവിട്ട് നിന്നു . ഞാൻ വിചാരിച്ച് അമ്മ ദേശികുമെന്ന് . പക്ഷേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല .
ഞാൻ അടിച്ച് തീർത്തിട് റൂമിലോട് ചെന്നു .
അമ്മ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പില് നിക്കുവായിരുന്നു .
ഞാൻ പുറകിലൂടെ ചെന്നു കെട്ടിപിടിച്ചു .
ഞാൻ : സോറി അമ്മാ
അമ്മ : എന്തിന്
ഞാൻ : അങ്ങനെ ചെയ്തതിന്

അമ്മ :നിനക് എന്നോട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞൂഡായിരുന്നോ …
ഞാൻ : അമ്മകു എന്നോട് ദേശ്യം ആവുലെ
അമ്മ : ചേ പോടാ .. നീ എന്റെ കള്ള തായൊളി അല്ലേട ….
ഞാൻ :അപ്പോ അമ്മക് പ്രശ്നം ഇല്ലേ .
അമ്മ : എനിക് പ്രശ്നം നീ ഇത് പറയാഞതിലാ ..
ഞാൻ :മയിര് …
അമ്മ :അവൾ രണ്ട് പെറ്റിടും എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ആണട ഈ പ്രായത്തില് .
ഞാൻ :പിന്ന അമ്മയോ
അമ്മ :എന്നാലും ….
ഞാൻ :രണ്ട് പേരും ഉഗ്രന് ചരക് തന്നഡേ .
അമ്മ :അവളെ നമുക് സെറ്റ് ആകാട ..പക്ഷേ എന്നയും കൂടണം കളികുമ്പോൾ
ഞാൻ : അതിന് വേറെ സംശയം വലോം ഉണ്ടോ ..

അങ്ങനെ അമ്മ പ്ലാന് ഒകെ തുടങ്ങി ..
ഒരു ഗൾഫ്കാരെൻടെ ഭാര്യ അല്ലേ ,എന്തായാലും കളിച്ചിട് കുറേ നാള് ആയി കാണും .
അതില് തന്നെ പിടികാമെന്ന് അമ്മയും വിചാരിച്ചു .
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് പാലിന് വേണ്ടി അമ്മ ഇത്തയുടെ വീടിലോട് ചെന്നു .
അമ്മ :ഖദീജെ ….
ഇത്ത : ഹ ആരിത് ശ്രീജ ചേച്ചിയോ ..
അമ്മ :എഡി ഒരു കവർ പാല് കാണുവോ എടുകാൻ .
ഇത്ത :ഓഹ് തരാലോ ചേച്ചി .. അകത്തോട് ബാ …
അമ്മ :ഹ ….മക്കള് എന്തിയെ
ഇത്ത :അവര് സ്കൂളിൽ പോയി …അച്ചു വീടിലുണ്ടോ
അമ്മ :ഓഹ് ഉണ്ടടി
ഇത്ത :ഇന്നാ ചേച്ചി പാല്
അമ്മ :ഹ .. കെട്ടിയോന് അവടെ സുഗമാണോടി .
ഇത്ത :ഓഹ് ഇക്കാ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോണ് .
അമ്മ :നിനക് കുഴപ്പം വലോം ഉണ്ടോ …
ഇത്ത :എന്ത്
അമ്മ :അല്ല .. സുഗത്തിനെ
ഇത്ത :ചേച്ചി ഉദേശിച്ചത് പറ
അമ്മ :അത് തന്നടി .. കഡികുമ്പോള് നീ എന്ത് ചെയുമെന്ന്
ഇത്ത :(ചിരിച്ചുകൊണ്ട്) ഒന്ന് പൊ ചേച്ചി
അമ്മ :കാര്യമായിട് ചോതിച്ചത് ആണടി
ഇത്ത :ഹ വിരലിട്ട് കളയും .. അല്ലാതെ എന്ത് ച്ചെയാൻ
അമ്മ :ഹ എന്റയും അവസ്ഥ ഇത് തന്ന
ഇത്ത :ചേച്ചിട ഹസ്ബൻഡ് മാസത്തില് ഒരികൾ വേറാരുണ്ടല്ലോ
അമ്മ :അങ്ങേർകൂ ഒന്നും വയ്യടി

ഇത്ത :ശോ ..
അമ്മ :നമുക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് നോകിയാലോ
ഇത്ത :എന്ത്
അമ്മ :അത് തന്നെ
ഇത്ത :എങ്കില് ഇന്ന് തന്ന വേണം ,എനിക് പൊട്ടി നികുവാ
അമ്മ :ഞാൻ പാല് കൊണ്ട് വെച്ചിട് വെരാം
ഇത്ത :ശരി ചേച്ചി

അങ്ങനെ പാലും കൊണ്ട് വന്നൂ അമ്മ നടന്ന കാര്യങ്ങള് ഓക്കേ പറഞ്ഞു .
അവളക് പൊട്ടി നികുവാണെന്നും നമുക് സെറ്റ് ആകാട എന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു .
എന്നിട് കുറച്ച് പണി ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ഒരു കള്ള ചിരിയും ചിരിച്ച് അമ്മ ഇത്തയുടെ വീടിലോട് പോയി .
അവടെ അവര് രണ്ട്പേരും കൂടെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ സങ്കമം തഗർത്തൂ .
എന്നിട് ഒരു 1 hr കഴിഞ്ഞ് അമ്മ തിരിച്ച് വന്നൂ .
അമ്മ:മോനേ അവൾ നമുക് ഉള്ളതാ
ഞാൻ :ങേ
അമ്മ: അവളെ ഞാൻ സെറ്റ് ആകിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ :ചുമ്മാ
അമ്മ:സത്യം ആണട കോരങ്ങാ
ഞാൻ :എന്റ കാര്യം പറഞ്ഞാ
അമ്മ:അത് പറയാട കുറച്ച് സമയം താ
ഞാൻ :ഹാ
അമ്മ:മോന് ഇപ്പോ പോയി ഇരുന്ന് പടിക്
ഞാൻ : ശെരി ശെരി ..

അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള് കടന്ന് പോയി .
അമ്മയും ഇത്തയും നല്ല അടുത്തു .
അമ്മ കാര്യം അവധരിപ്പികാം എന്ന് വിചാരിച്ചു .
അമ്മയും ഇത്തയും കൂടെ ഞങ്ങടെ വീടിൽ ഇരികുവായിരുന്നു .
അമ്മ :ഖദീജെ …
ഇത്ത : എന്തോ ..
അമ്മ :ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം മറച്ച് വെച്ചു
ഇത്ത :അത് എന്തുവാ
അമ്മ :ഞാനും എന്റെ മോനും കൂടെ കളികാറുണ്ട്
ഇത്ത :തള്ളാതെ പൊ ചേച്ചി
അമ്മ :കാര്യമായിട് പറഞ്ഞതാ
ഇത്ത :അവന് അത്രെക് അടിപൊളി ആണോ
അമ്മ :എന്താടി നിനകും വേണോ
ഇത്ത : അയോ നമുക് ഒന്നും വേണ്ടേ ,,,,നിങ്ങള് ആയികോ
അമ്മ :ഇത് പറയാന് കാര്യം അവന് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്
ഇത്ത :ചുമ്മാ കൊതിപ്പികല്ലേ
അമ്മ :അപ്പോ കൊതി ഒൻഡ്
ഇത്ത :അവനെ കണ്ടാൽ എനിക് ഇടക് ഒകെ പൊട്ടാറുണ്ട്
അമ്മ :കൊള്ളാലോടി നീ
ഇത്ത :എന്തേ സെറ്റ് ആകി തേരാൻ പറ്റുവോ
അമ്മ :രണ്ടിനും ഇഷ്ടമാണെങ്കില് പിന്ന ഞാൻ എന്തിനാടി സെറ്റ് ആകി തെരുന്നെ
ഇത്ത :എന്നാലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ
അമ്മ :അത് റെഡി ആകാം
ഇത്ത :പിന്നല്

അങ്ങനെ അന്ന് വൈകീട്ട് ഞാൻ കോളേജും കഴിഞ്ഞു വന്നൂ ഫ്രെഷ് ആയിട് ഇരികുമ്പോള്
ഇത്തയുടെ വീടിൽ പോയി രണ്ട് ഉള്ളി എടുതോണ്ട് വെരാൻ അമ്മ പറഞ്ഞു .
അവടെ ചെന്നപ്പോള് ഇത്ത അകത്തോട് വനോളാൻ പറഞ്ഞു .
അടുകളായില് നിന്ന് ഒരു ഉള്ളി എടുത്ത് അവടെ ഉള്ള തിട്ടയില് വെച്ചു .
എന്നിട് എന്റെ ഉടുപ്പില് പിടിച്ചിട് നിനക് എന്നെ കളികനോഡ എന്ന് ചോതിച്ചിട്ട് ഒറ്റ കിസിങ് ആയിരുന്നു .
മയിര് എനിക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തിലായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയില് .
ഞാൻ അതിന്റെ ഇടക് ആ ചന്ദികൾ പിടിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു .
പെട്ടന്ന് തന്നെ ഇത്ത അത് നിർത്തിയിട്ട് എന്റ നിക്കർ വലിച്ച് ഊരി .
എന്നിട് ആ കുണ്ണ എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഊമ്പി ,പെട്ടന്ന് തന്നെ പാലും തെറിച്ചു.
അത് മൊതോം ഇത്ത കുടിച്ച് ഇറകി .
എന്തൊക്കയാണ് നടകുന്നത് എന്ന് ചിന്തികാൻ പോലും ഇത്ത സമയം തന്നില്ല .
ഇത് എന്റെ ഒരു ദെക്ഷിണ ആയിട് കൂടികൊളാൻ പറഞ്ഞു .
അത് മാത്രമല്ല ഇനി ഞാനും ശ്രീജ ചേച്ചിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചോളാം നിന്നെ എന്നും പറഞ്ഞു .
അങ്ങനെ എനിക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി വീടിൽ പോയി അമ്മയെ കെട്ടിപിടിച്ചു .
അന്നു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നു
ഞാൻ:നാളയും മറ്റന്നാളും നമുക് കളിച്ച പൊളികാം
അമ്മ:അച്ഛന് ഇന്ന് വെരുവട ,രണ്ട് ദിവസം ഇവട കാണും
ഞാൻ :മയിര് തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ്സും ഉണ്ടല്ലോ
അമ്മ :ആ എന്തേലും വഴി ഉണ്ടാകാം

അങ്ങനേ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ആയപ്പോള് അച്ഛന് തിരിച്ച് പോയി
ഞാൻ: ശേ നാളെ ക്ലാസ്സിന് പോണമെല്ലോ മയിര്
അമ്മ: അവടെ പോയി ക്ലാസ് കട്ട് അടിച്ച് നടകാൻ അല്ലേ
ഞാൻ:ഹി ഹീ
അമ്മ:എങ്കിലേ മോന് നാളേ പോവണ്ട .
ഞാൻ: ഹോ ആദ്യമായിട് ആ വായില് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് പുറത്തോട് വന്നലോ
അമ്മ:മയിരെ കൂടുതൽ കുണ്ണതാളം അടിച്ചാല് കുണ്ണ വെട്ടി ഉപ്പിലിടും
ഞാൻ : അയോ വേണ്ടായെ
എനിക് എന്റ അമ്മ പൂറിയേയും ഇത്ത പൂറിയേയും കളിച്ചു ഇങ്ങനേ ഒകെ ജീവിച്ചാല് മതി
അമ്മ : ഹ അങ്ങനേ വഴിക് വാ .. മോന് ഇപ്പോ പോയി ഉറങ്ങ് നാളേ കുറെ പണി ഉള്ളത് അല്ലേ .
ഞാൻ :അപ്പോ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്റ സുന്ദരി കോതെ .

അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എന്നീടപ്പോള് 10 മണി ആയി .
കുളിച്ച് ഫ്രെഷ് ആയിട് ആണ് ഞാൻ അടുകളയിലൊട് ചെന്നത് .
അവടെ നോകിയപ്പോൾ ഇത്ത ഇരുന്ന് ചപ്പാത്തി കഴികുന്ന് .
ഇത്ത ഒരു കമ്പി ചിരി ചിരിച്ചിട് അമ്മ ബറ്റ്റൂമില് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു .
എന്നോട് ആ തിട്ടയിലൊട് കേറി ഇരികാൻ പറഞ്ഞു .
എന്നിട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നൂ ആ ചപ്പാത്തി നല്ലപോലെ മുട്ടകറിയിൽ മുക്കി വായിലൊട് വെച്ച് തന്നു .
ഞാൻ ആ വിരലുകൾ കൂടെ ഉറിഞ്ഞി എടുത്തു .
ഞാൻ ആ മുട്ട വേണമെന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ചു .
ഇത്ത ആ മുട്ട എടുത്ത് ഇത്തയുടെ വായിലൊട് വെച്ചിട് കഴിച്ചോടാ എന്ന് ഒരു ആക്ഷൻ കാണിച്ചു .
ഞാൻ എന്റെ വാ അങ്ങോട് കൊണ്ട് ചെന്ന് മുട്ടയില് ചെറുതായിട് കടിച്ചു .
ആ മുട്ട ഞങ്ങടെ രണ്ട് പേരുടയും വായില് കിടന്ന് ആരഞ്ഞു.

ഞങ്ങടെ തുപ്പലുകളില് നിറഞ്ഞു അവസാനം മുട്ട എന്റയും ഇത്തയുടയും വയറ്റിലോട് പോയി .
പക്ഷേ ആ പ്രവര്ത്തി ഞങ്ങള് നിരത്തിയില്ല .
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അമ്മ അടുകളയിലോട് വന്നതും കണ്ടെത് ഈ സീൻ ആയിരുന്നു .
ഇതൊന്നും ഞങ്ങള് അറിയുന്നില്ല .
5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നിരത്തിയപ്പോള് ആണ് അമ്മ നികുന്നത് കണ്ടത് .
അമ്മയ്ക്ക് അത് അങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു .
അമ്മയും ഒരു മുട്ട എടുത്ത് വായില് വെച്ചു എന്റെ അടുത്ത് വന്നൂ
ഞങ്ങള് ആ പ്രവര്ത്തി പിന്നയും തുടങ്ങി .
ഇത്ത ഈ സമയം കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴികുകയായിരുന്നു .
അത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് തുടര്ന്ന്
അത് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങള് മൂന്നുപേരും ചായയും കുടിച്ചു .
അമ്മ ഒരു കറുത്ത നൈറ്റിയും ഇത്ത ഒരു ചുവന്ന നൈറ്റിയും ആയിരുന്നു വേഷം .
രണ്ട്പെർകും കഴുത്തിന് ഇറകം കൂടുതൽ ആണ് . ഒന്നു കുനിഞ്ഞാല് മുല രണ്ടും പുറത്ത് വെരുന്ന അവസ്ഥ .
രണ്ട്പേരും ഒരേ ഡ്രെസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഒകെ ആണ് . ആഭരണങ്ങളും ഒരേ പോലത്തെ ആണ് .
രണ്ടിനേയും എടുത്ത് ഇട്ട് കളീകുമ്പോൾ ചേച്ചിയെയും അനിയത്തിയെയും കളികുനത് പോലെ ഉണ്ട് .
പക്ഷേ ഇത്ത ഞങ്ങള് രണ്ട്പേരയുംകാടിൽ വലുതാണ് .
അങ്ങനെ ചായ ഒകെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങള് മുറിയിലോട് പോയി .
അമ്മയുടെ മുറി ആയിരുന്നു അത് . അടിപൊളി കട്ടിൽ ആണ്.
രണ്ടും കൂടെ എന്നെ തള്ളി ആ കട്ടിലിൽ ഇട്ടു .
എന്നിട് നിക്കർ വലിച്ച് ഊരി . അമ്മ നേരെ കുണ്ണയുടെ തുമ്പത്ത് ഒന്ന് നക്കി .
ഇത്ത ആണെങ്കില് ആ കൊട്ട ഓക്കേ ഒന്ന് നക്കി എടുത്ത് .
അമ്മ പയ്യെ തൊലി ഓക്കേ പുറകിലോട് ആകി ഊമ്പി തുടങ്ങി .
എന്നിട് രണ്ട് പേരും അവർടെ നൈറ്റി ഊരി കളഞ്ഞു . രണ്ട് പൂറികളകും അകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു .
അമ്മ ബാകീ ഊമ്പല് തുടര്ന്ന് . ഇത്ത വന്ന് എനിക് ചുണ്ടില് ഒരു ഉമ്മ തന്നു .
എന്നിട് രണ്ട് കാലും കവത്തി വെച്ച് പൂർ എന്റെ വായില് കൊണ്ട് വെച്ചു .
മുടി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ക്ലീൻ പൂർ ആയിരുന്നു .
തുടകത്തിലെ പൂർ നല്ലപോലെ ഒളിച്ച് തുടങ്ങി .
10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത്താക് വെള്ളം പോയി.
ഇത്ത സൈഡിലോട് മാറി കിടന്നു .
കുണ്ണ ഊമബികോണ്ട് ഇരുന്ന അമ്മയെ പിടിച്ച് ഞാൻ കവത്തി കിടത്തി നക്കി കൊടുത്തു .
ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് അമ്മയ്ക്കും പോയി .
അങ്ങനെ ആദ്യം ആരെ അടികണം എന്ന് ഞാൻ ചോതിച്ചപ്പോള് അമ്മ പറഞ്ഞു ഖദീജയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊടുകട
അവൽഡേ പ്പൂറ്റില് ഒരു കുണ്ണ കേറിയിട് വര്ഷം രണ്ട് ആയി .
അവര് തമ്മില് നല്ല സ്നേഹം ആയായിരുന്നു .
അമ്മ അങ്ങനേ പറഞ്ഞതും ഇത്ത അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രെഞ്ച് കിസ്സ് കൊടുത്തു . എന്നിട് എന്റെ മുന്നില് വന്ന്
കാലും കവച്ച് കിടന്നു . അത് കണ്ടതും ഞാൻ കുണ്ണ ഒന്ന് തൊലിച്ച് പ്പൂറ്റിലൊട് കേറ്റി .
അത് കേറിയത്തിന്റെ സുഖം ഇത്തയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് അറിയാമായിരുന്നു .
ഞാൻ ആഞ് അടിച്ച് കൊണ്ട് ഇരുന്നു . അമ്മ വന്ന് ഇത്തയുടെ വായിലൊട് അമ്മയുടെ പൂർ വെച്ച് കൊടുത്തു .
ഇത്ത നല്ല വെടിപ്പായിട് നക്കി കൊടുത്തു .
ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് പൊസിഷൻ മാറ്റം എന്ന് വിചാരിച്ചു .

എന്നെ പിടിച്ച് അവടെ കിടത്തി .
ഇത്ത കുണ്ണയയില് കേറി ഇരുന്ന് പൊതികൽ തുടങ്ങി . അമ്മ പൂർ കൊണ്ട് വന്ന് എന്റ വായിലോടും വെച്ചു .
ഞാൻ ഇത്തയെ മാക്സിമം സപ്പോർട് ചെയ്ത് തള്ളി കൊടുത്തു .
അങ്ങനേ ഇത്ത താഗർത്ത് പൊതിച്ചു കൊണ്ട്ഇരുന്നു .
അമ്മയും ഇത്തയും ചുംബനങ്ങള് കൈമാറി .
അങ്ങനേ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളക് 3 പെർകും ഒരുമിച്ച് വെടീ പൊട്ടി .
ഞങ്ങള് ഭയങ്കരമായിട് ക്ഷീണിച്ചു പോയി .
ac ഓണ് ആകി ഞങ്ങള് മൂന്നു പേരും കെട്ടി പിടിച്ച് നഗ്നരായി കിടന്ന് ഉറങ്ങി .
ഞാൻ രണ്ട് ചരകുകളുടയും ഇടക് ആയിരുന്നു .
ഉറകം എന്നീടപ്പോള് വൈകീട്ട് 4 മണി ആയി .
പക്ഷേ അവര് രണ്ടും ഉറങ്ങുവായിരുന്നു .
ഞാൻ പയ്യെ ഇത്തയെ വിളിച്ചു .
ഇത്ത ഉറകം എനീറ്റതും സമയം നോകി .
പിള്ളേര് വെരാന് ഒരു മണികൂർ കൂടെ സമയം ഒൻഡ് .
അങ്ങനേ ഞാനും ഇത്തയും കൂടെ എണീറ്റ് ഹാളില് പോയി .
അമ്മ ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു .
അവടെ ചെന്ന് ഒരു സോഫയില് ഇരുന്നു .
ഞങ്ങള് രണ്ടും ഇപ്പഴും പൂർണ നഗ്നർ തന്നെ ആണ് .
ഒരു 2 min പോലും പിടിച്ച് നികാൻ ഞങ്ങളക് പറ്റിയിലാ .
ഒരു കിസ്സിങ്ങില് നിന്ന് തുടങ്ങി അവസാനം അടിയില് വന്നൂ നിന്നു .
രണ്ട് പെർകൂം വെള്ളം പോയി തളർന്ന് ആ സോഫയില് കിടന്നു .
അമ്മ എണീറ്റ് വന്നപ്പോള് കാണുന്നത് വിയർത്ത് കുളിച്ച് സോഫയില് കിടകുന്ന
എന്നയും ഇത്തയെയുമാണ് .
അമ്മ:ഹാ രണ്ടും കൂടെ അടുത്തത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ..
ഞാൻ: അമ്മ നല്ല ഉറകം ആയിരുന്നു ,അതാ വിളികാഞ്ഞെ .
ഇത്ത : ചേച്ചിട ഒരു ഭാഗ്യം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കളികാലോ .
അമ്മ : നീയും ഇങ്ങ് വന്നാ മതി . നിനകും എപ്പോ വന്നാലും കിട്ടും കളി .
ഞാൻ :ഹ അംഗന അങ്ങോട് പറഞ്ഞ് കൊടുകൂ .
ഇത്ത :പിള്ളേര് ഇല്ലെങ്കില് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിര താമസം ആകിയേനെ .
എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പോ പോണ് ,അതുങ്ങള് എത്താറായി .
നാളെ ഇവന് കാണുവോ .
ഞാൻ:ശേ മൂഡ് പോയി ,കോളേജില് പോണമെല്ലോ
അമ്മ :ഇനി ഇപ്പോ മോന് ഒരു വീക് അങ് ലീവ് എടുക്ക് .
നമുക് മെഡിക്കല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വലോം ഒപ്പികാം .
ഞാൻ:എന്റ അമ്മ തന്ന ആണോ ഇത് പറഞ്ഞത് .
അമ്മ :എന്താടാ സംശയം വലോം ഉണ്ടോ
ഓഹ് ഞാൻ ഇപ്പോ നിന്റെ അമ്മ അല്ലാലോ ഭാര്യ അല്ലേ .
രണ്ട് ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് സുഖിച്ചു ജീവികുന്ന മൈരന് .
ഞാൻ :ഹ അതാണ് ഭാഗ്യം .
ഇത്ത :പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോ നമ്മള് അടുത്ത കളി തുടങ്ങും ,അതിനു മുന്നേ ഞാൻ പോണ്.

ഇത്ത ആ നൈറ്റിയും എടുത്ത് ഇട്ട് ഒരു ഉമ്മയും ടാറ്റയും തന്ന് വീടിലോട് പൊയ് .
ആ ആഴ്ച ഞങ്ങളക് ഒരികളും മറകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആഴ്ച ആകി ഞങ്ങള് മാറ്റി .
ഇത്തയുടയും ഞ്ഞങ്ങടയും വീടിന്റെ ഓരോ മൂലക് ഇരുന്നും നിന്നും കിടന്നും ഞങ്ങള് കളിച്ചു .
..
(അങ്ങനെ ആ വാണം വിട്ട കഥയുടെ എൻഡ് ആയി )
23 വയസ്സ് ആയിട്ടും ഇപ്പഴും ഇത്ത എനിക് സെറ്റ് ആയിടില്ല .
ഞാൻ ട്രൈ ചെയുന്നുണ്ട് .. കിട്ടാതെ ഇരികില്ല .
((ഇനിയും സാങ്കല്പിക കഥയും കൊണ്ട് ഇരുനാൽ ബോർ ആവുമെന്ന് എനികും
അറിയാം .. പിന്നേ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഒകെ അതിലൂടെ പറഞ്ഞന്നേ ഉള്ളു ))
തുടരും ..

133531cookie-checkഖദീജ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *